HANKKEIDEN HAKEMINEN

Hankehaku on alkuvuonna 2023 tauolla rahoituskauden vaihtumisen vuoksi. Hakemuksia ei oteta vastaan. Hankkeita voi Outokairalta hakea näillä näkymin kesän korvilla 2023. Seuraa Outokairan tiedostusta, niin saat tietää, milloin haut aukeavat. Alta voit lukea tietoja ohjelmakauden 2014–2022 hanketuista. 

 

—–

 

Oheisena tiivistettyä tietoa hanketuesta:

Hanketukea voivat hakea

 • Julkisoikeudellinen yhteisö (esim. kunta, kuntayhtymä)
 • Yksityisoikeudellinen yhteisö, esim. rekisteröitynyt yhdistys (mm. kyläyhdistys) tai kehittämispalveluja tarjoava, voittoa tavoittelematon yritysmuotoinen yhteisö
 • Osuuskunta
 • Säätiö

Tukea yleishyödylliseen kehittämis- tai investointihankkeeseen voidaan myöntää julkisoikeudelliselle yhteisölle sekä sellaiselle yksityisoikeudelliselle yhteisölle, jonka pääasiallinen tarkoitus on muu kuin taloudellinen toiminta tai jonka toiminnan ensisijainen päämäärä ei ole voiton tavoittelu.

Tukea yhteistyöhankkeeseen voidaan myöntää, kun hankkeeseen osallistuu vähintään kaksi yhteisöä. Tuki myönnetään hankkeen vastuulliselle toimijalle.

Hakijalla on oltava riittävät taloudelliset ja toiminnalliset edellytyksen hankkeet toteuttamiseen. Tukea ei myönnetä hakijan tavanomaiseen toimintaan.

Hanketuen ”muotoja” ovat

 • yleishyödyllinen kehittämishanke
 • yleishyödyllinen investointihanke
 • koulutus- tai tiedonvälityshanke
 • yhteistyö -hanke
 • teemahanke (vain Leader –ryhmän käytössä)

Tukea voidaan myöntää, jos JULKISEN tuen määrä hakemuksen perusteella on vähintään 5 000€ (EU+valtio+kunta). Esimerkiksi Outokairan investointituki on 60 %, tällöin pienin haettava investointi n. 8 333,33 € (julkinen rahoitus sisältää EU-, valtio- ja kuntarahoitukset). Kehittämishankkeissa voidaan myöntää suurempia tukiprosentteja, joten hankkeen koko voi olla pienempi, esimerkiksi 6250,00€, jos tukiprosentti on 80 %.

Hanketuen hakeminen

Hanketukien hakeminen tapahtuu pääsääntöisesti sähköisesti Hyrrä-järjestelmässä, www.ruokavirasto.fi/hyrra  Tästä on kerrottu enemmän kohdassa ”Yleistietoutta hakemisesta”

Yleishyödyllinen kehittäminen

Yleishyödyllisenä kehittämisenä voidaan tukea Meän Outokaira 2014-2020 strategian mukaisia toimia, jotka ovat säädösten ja ohjeiden mukaisia.

Outokairanhallitus on päättänyt, että 50 000 €:n ja sitä suurempia kehittämishankkeita (ei koske siis yritysten investointeja eikä yleishyödyllisiä investointeja) käsitellään kaksi kertaa vuodessa. Seuraavat käsittelyt ovat maaliskuun 2021 jälkeen ja sitten syyskuun 2021. Näin saadaan vertailukelpoisia hankkeita käsittelyyn. Hallitus on linjannut, että yleishyödyllisiin kehittämishankkeisiin myönnetään max 80 %:n tuki.

Tukikelpoisia kustannuksia voivat olla kehittämishankkeen toteuttamisesta aiheutuvat

 • palkkauskulut ja palkkiot sivukuluineen
 • asiantuntijapalkkiot ja kokouspalkkiot
 • ostopalvelut
 • vuokrat
 • matkakulut
 • materiaali- ja muut kustannukset (esim. tiedotuskulut, kopio-, puhelin- ja sähkökulut)
 • vastikkeetta hankkeen hyväksi tehtävä työ (vastikkeeton työ ei ole hyväksyttävää tiedonvälitys-, yhteistyö- ja koulutushankkeissa)

Yleishyödyllinen investointi

Yleishyödyllisenä investointihankkeena tukea myönnetään vain sellaiseen toimenpiteeseen, josta saatava hyöty ohjautuu alueen asukkaille ja muille toimijoille. Investoinnin tulee pääsääntöisesti olla asukkaiden ja kylän toimijoiden käytettävissä.

Yleishyödyllisenä investointina voidaan tukea Meän Outokaira 2014-2020 strategian mukaisia toimia, jotka ovat säädösten ja ohjeiden mukaisia.

Tukikelpoisia kustannuksia mm:

 • koneet, laitteet ja kalusto ovat tukikelpoisia, mikäli ne jäävät hankkeen jälkeen tuen saajan omistukseen (käytettyjä koneita voidaan tukea, käytetystä koneesta tulee tehdä lainsäädännön vaatimat selvitykset)
 • aineettomat oikeudet (mm. patentteja, käyttöoikeuksia, mallioikeuksia ja tavaramerkkejä)
 • rakennuksen, rakennelman tai rakenteen rakentamisesta, korjaamisesta tai laajentamisesta aiheutuvat aine-, tarvike- ja suunnittelukustannukset työpalkkoineen ja urakkakustannuksineen
 • rakennukseen tai rakenteisiin kiinteästi kuuluvia varusteita ja laitteita koskevat kustannukset
 • hankkeen hyväksi tehtävä vastikkeeton työ eli ns. talkootyö (pääasiassa rakentamisessa)
 • viranomaisluvat, rekisteröintimaksut ja vastaavat
 • palo- ja talkoovakuutusmaksut hankeajalta
 • rakennuksen hankinta + maapohja (erityisehtoja, hallitus on linjannut, ettei rakennuksen hankintaa tueta)

Tukea voidaan lisäksi myöntää em. hankkeen hallinnoinnista aiheutuviin kohtuullisiin kuluihin siltä osin kuin ne eivät ylitä kymmentä prosenttia rakentamisen kustannuksista. Vastikkeetonta työtä sisältävässä hankkeessa myös kohtuulliset tarjoilukustannukset eli ”talkooväen kahvituskustannukset” ovat tukikelpoisia.

Uusia linjauksia kesällä 2016

Päätettiin vesistöjen ruoppaushankkeiden maksimitueksi 50 000 €/hanke, max 60%. Ruoppausten ja vesienkunnostusten suunnittelua ei rahoiteta. Rahoituksen puolto on voimaassa vuoden. Näihin hankkeisiin ei voi sisällyttää muuta julkista rahoitusta. Kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että hankkeen tulee olla Outokairan strategian mukaista toimintaa.

Positiivisia muutoksia ns. talkootyön määrään ja summiin:

Yksityisestä rahoituksesta 100 % voidaan korvata vastikkeetta hankkeen hyväksi tehtävällä työllä (talkootyö). Tämä on muuttunut uudessa asetuksessa, eli enää ei ole pakko olla yksityista rahallista rahaa. Talkootyön arvo on 15 €/työtunti sekä lisäksi 30 € traktorille tai vastaavalle. Eli traktori + kuljettaja on yhteensä 45 €:n arvoinen.

Investoinnin kohteen hallintaoikeus

Jos investoinnin kohde ei ole hakijan hallinnassa tai omistuksessa, alueen omistajan ja tarvittaessa haltijan tulee antaa suostumuksensa investointiin ja siihen, että tuettu kohde on alueen asukkaiden ja toimijoiden käytettävissä. Käyttöoikeuden säilyminen on varmistettava asianmukaisesti (tarkoittaa siis esim. vuokramaalla olevan rakennuksen vuokrausta ja vuokraoikeuden kirjausta).

Koulutus-, yhteistyö- ja tiedonvälityshankkeet

Tukea voidaan myöntää koulutukseen, yhteistyöhön ja tiedonvälitykseen. Tarkempia tietoja näistä voi lukea säädöksistä.

Hanketoimintaa ohjaavat erinäiset lait, asetukset ja ohjeet. Oheisena

Vireilletulon edellytykset sekä linkki hanketukihakemuksiin (paperihakemus tai tutustuminen hakemukseen) löytyvät kohdasta Yleistietoutta hakemisesta.

Hankkeiden valintakriteerit

Outokaira tuottamhan ry on laatinut hankkeiden vertailua varten valintakriteerit. Osa kriteereistä on pakollisia, osa hankekohtaisia.

Haetut hankkeet pisteytetään Valintakriteerit taulukon perusteella. Tutustu valintakriteereihin ennen hakemuksen tekemistä.