HANKKEIDEN HAKEMINEN

Leader-rahoitusta voi hakea Meän Outokaira 2014-2020 strategian mukaisiin hankkeisiin. Hankkeet voivat olla esim. yrityshankkeita tai yleishyödyllisiä kehittämis- ja investointihankkeita. Yritysten kehittämistä voi tehdä yhteistyö- tai koulutushankkeella.

HANKETUEN HAKEMINEN

Hanketuella voidaan tukea Meän Outokaira 2014-2020 -strategian mukaisia toimintaa.  Outokaira tuottamhan ry:n hallituksella on harkintavalta siihen, mitä hankkeita esitetään rahoitettavaksi Meän Outokaira 2014-2020 strategiasta. Hankkeet pisteytetään valintakriteerien mukaisesti. Tutustu strategiaan näillä sivuilla!

Päivitetty 23.10.2018 AA

KAIKKI HANKETUET OVAT NYT HAETTAVISSA!

TUTUSTU MYÖS ”YLEISTIETOUTTA HAKEMISESTA” JA”AJANKOHTAISTA” KOHTIIN.

Oheisena tiivistettyä tietoa hanketuesta:

Hanketukea voivat hakea

 • Julkisoikeudellinen yhteisö (esim. kunta, kuntayhtymä)
 • Yksityisoikeudellinen yhteisö, esim. rekisteröitynyt yhdistys (mm. kyläyhdistys) tai kehittämispalveluja tarjoava, voittoa tavoittelematon yritysmuotoinen yhteisö
 • Osuuskunta
 • Säätiö

Tukea yleishyödylliseen kehittämis- tai investointihankkeeseen voidaan myöntää julkisoikeudelliselle yhteisölle sekä sellaiselle yksityisoikeudelliselle yhteisölle, jonka pääasiallinen tarkoitus on muu kuin taloudellinen toiminta tai jonka toiminnan ensisijainen päämäärä ei ole voiton tavoittelu.

Tukea yhteistyöhankkeeseen voidaan myöntää, kun hankkeeseen osallistuu vähintään kaksi yhteisöä. Tuki myönnetään hankkeen vastuulliselle toimijalle.

Hakijalla on oltava riittävät taloudelliset ja toiminnalliset edellytyksen hankkeet toteuttamiseen. Tukea ei myönnetä hakijan tavanomaiseen toimintaan.

Hanketuen ”muotoja” ovat

 • yleishyödyllinen kehittämishanke
 • yleishyödyllinen investointihanke
 • koulutus- tai tiedonvälityshanke
 • yhteistyö -hanke
 • teemahanke (vain Leader –ryhmän käytössä)

Tukea voidaan myöntää, jos JULKISEN tuen määrä hakemuksen perusteella on vähintään 5 000€ (EU+valtio+kunta). Esimerkiksi Outokairan investointituki on 60 %, tällöin pienin haettava investointi n. 8 333,33 € (julkinen rahoitus sisältää EU-, valtio- ja kuntarahoitukset). Kehittämishankkeissa voidaan myöntää suurempia tukiprosentteja, joten hankkeen koko voi olla pienempi, esimerkiksi 6250,00€, jos tukiprosentti on 80 %.

Hanketuen hakeminen

Hanketukien hakeminen tapahtuu pääsääntöisesti sähköisesti Hyrrä-järjestelmässä, www.ruokavirasto.fi/hyrra  Tästä on kerrottu enemmän kohdassa ”Yleistietoutta hakemisesta”

Yleishyödyllinen kehittäminen

Yleishyödyllisenä kehittämisenä voidaan tukea Meän Outokaira 2014-2020 strategian mukaisia toimia, jotka ovat säädösten ja ohjeiden mukaisia.

Outokairanhallitus on päättänyt, että 50 000 €:n ja sitä suurempia kehittämishankkeita (ei koske siis yritysten investointeja eikä yleishyödyllisiä investointeja) käsitellään kaksi kertaa vuodessa. Seuraavat käsittelyt ovat maaliskuun 2019 jälkeen ja sitten syyskuun 2019. Näin saadaan vertailukelpoisia hankkeita käsittelyyn. Hallitus on linjannut, että yleishyödyllisiin kehittämishankkeisiin myönnetään max 80 %:n tuki.

Tukikelpoisia kustannuksia voivat olla kehittämishankkeen toteuttamisesta aiheutuvat

 • palkkauskulut ja palkkiot sivukuluineen
 • asiantuntijapalkkiot ja kokouspalkkiot
 • ostopalvelut
 • vuokrat
 • matkakulut
 • materiaali- ja muut kustannukset (esim. tiedotuskulut, kopio-, puhelin- ja sähkökulut)
 • vastikkeetta hankkeen hyväksi tehtävä työ (vastikkeeton työ ei ole hyväksyttävää tiedonvälitys-, yhteistyö- ja koulutushankkeissa)

Yleishyödyllinen investointi

Yleishyödyllisenä investointihankkeena tukea myönnetään vain sellaiseen toimenpiteeseen, josta saatava hyöty ohjautuu alueen asukkaille ja muille toimijoille. Investoinnin tulee pääsääntöisesti olla asukkaiden ja kylän toimijoiden käytettävissä.

Yleishyödyllisenä investointina voidaan tukea Meän Outokaira 2014-2020 strategian mukaisia toimia, jotka ovat säädösten ja ohjeiden mukaisia.

Tukikelpoisia kustannuksia mm:

 • koneet, laitteet ja kalusto ovat tukikelpoisia, mikäli ne jäävät hankkeen jälkeen tuen saajan omistukseen (käytettyjä koneita VOIDAAN TUKEA UUSISSA HANKKEISSA 13.6.2017 LÄHTIEN)
 • aineettomat oikeudet (mm. patentteja, käyttöoikeuksia, mallioikeuksia ja tavaramerkkejä)
 • rakennuksen, rakennelman tai rakenteen rakentamisesta, korjaamisesta tai laajentamisesta aiheutuvat aine-, tarvike- ja suunnittelukustannukset työpalkkoineen ja urakkakustannuksineen
 • rakennukseen tai rakenteisiin kiinteästi kuuluvia varusteita ja laitteita koskevat kustannukset
 • hankkeen hyväksi tehtävä vastikkeeton työ eli ns. talkootyö (pääasiassa rakentamisessa)
 • viranomaisluvat, rekisteröintimaksut ja vastaavat
 • palo- ja talkoovakuutusmaksut hankeajalta
 • rakennuksen hankinta + maapohja (erityisehtoja)

Tukea voidaan lisäksi myöntää em. hankkeen hallinnoinnista aiheutuviin kohtuullisiin kuluihin siltä osin kuin ne eivät ylitä kymmentä prosenttia rakentamisen kustannuksista. Vastikkeetonta työtä sisältävässä hankkeessa myös kohtuulliset tarjoilukustannukset eli ”talkooväen kahvituskustannukset” ovat tukikelpoisia.

Uusia linjauksia kesällä 2016

Päätettiin vesistöjen ruoppaushankkeiden maksimitueksi 50 000 €/hanke, max 60%. Ruoppausten ja vesienkunnostusten suunnittelua ei rahoiteta. Rahoituksen puolto on voimaassa vuoden. Näihin hankkeisiin ei voi sisällyttää muuta julkista rahoitusta. Kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että hankkeen tulee olla Outokairan strategian mukaista toimintaa.

Positiivisia muutoksia ns. talkootyön määrään ja summiin:

Yksityisestä rahoituksesta 100 % voidaan korvata vastikkeetta hankkeen hyväksi tehtävällä työllä (talkootyö). Tämä on muuttunut uudessa asetuksessa, eli enää ei ole pakko olla yksityista rahallista rahaa. Talkootyön arvo on 15 €/työtunti (noussut) sekä lisäksi 30 € traktorille tai vastaavalle (noussut edellisestä kaudesta). Eli traktori + kuljettaja on yhteensä 45 €:n arvoinen.

Investoinnin kohteen hallintaoikeus

Jos investoinnin kohde ei ole hakijan hallinnassa tai omistuksessa, alueen omistajan ja tarvittaessa haltijan tulee antaa suostumuksensa investointiin ja siihen, että tuettu kohde on alueen asukkaiden ja toimijoiden käytettävissä. Käyttöoikeuden säilyminen on varmistettava asianmukaisesti (tarkoittaa siis esim. vuokramaalla olevan rakennuksen vuokrausta ja vuokraoikeuden kirjausta).

Koulutus-, yhteistyö- ja tiedonvälityshankkeet

Tukea voidaan myöntää koulutukseen, yhteistyöhön ja tiedonvälitykseen. Tarkempia tietoja näistä voi lukea säädöksistä.

Hanketoimintaa ohjaavat erinäiset lait, asetukset ja ohjeet. Oheisena

Vireilletulon edellytykset sekä linkki hanketukihakemuksiin (paperihakemus tai tutustuminen hakemukseen) löytyvät kohdasta Yleistietoutta hakemisesta.

Hankkeiden valintakriteerit

Outokaira tuottamhan ry on laatinut hankkeiden vertailua varten valintakriteerit. Osa kriteereistä on pakollisia, osa hankekohtaisia.

Haetut hankkeet pisteytetään Valintakriteerit taulukon perusteella. Tutustu valintakriteereihin ennen hakemuksen tekemistä.

Koulutushankkeet ja yhteistyöhankkeet voivat palvella hyvin yritysten kehittämistä. Eija Harju Lapin ELY-keskuksesta on kuvannut seuraavassa esityksessä yritysten yhteistyötä palvelevaa Yhteistyötoimenpidettä erittäin hyvin. Kannattaa tutustua: Aamukahvit_21 9 2015

Hajatelmia: Yritystoimintaa palvelevat yhteistyö- ja koulutushankkeet

 Ajatelkaamme ohjelmallisesti

 • Kehittämishankkeet ovat väline. Yritystuet ovat väline. Elinkeinojen kehittämistä on aina tarkasteltava hanketukien ja yritystukien muodostamana kokonaisuutena.
 • Toisen kokonaisuuden muodostaa yhteisöllinen kehittäminen, joskin rajanveto ei tässä saa olla liian jyrkkä. Yhteisöjen kehittäminen luo elämisen uskoa ja parantaa asumisviihtyisyyttä. Elinkeinojen kehittäminen on välttämätöntä maaseudun toimeentulomahdollisuuksien lisäämiseksi.
 • Elinkeinojen kehittäminen ja yhteisöjen kehittäminen ovat molemmat tarpeellisia ja välttämättömiä. Mutta niitä ja niiden kehittämisvälineitä on myös syytä tarkastella eri näkökulmista. Yhteisöjen kehittäminen on paikallista. Yritykset taas toimivat globaalissa maailmassa.
 • Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma on ohjelma. Ajatelkaamme ohjelmallisesti!

Elinkeinojen-yritystoiminnan-kehittaminen

Elinkeinojen kehittäminen

 • Yritysryhmien kehittämishankkeet soveltuvat yritysten tuotannollisen yhteistyön kehittämiseen. Tällöin kehittämishankkeen tuloksena voi syntyä esimerkiksi tuotantoketjuja tai tuoteperheitä tai se voi johtaa klusterin syntymiseen.
 • Yritysryhmähanke voisi esimerkiksi auttaa yrityksiä vakiinnuttamaan yhteistyötään niin, että ne perustavat yhteisiä toimintoja varten osuuskunnan. Osuuskunnan puitteissa on lähes rajattomat mahdollisuudet organisoida tuotannollista ja kaupallista yhteistyötä. Osuuskunta voi tehdä esimerkiksi jäsenyrityksiä palvelevan investoinnin tai palkata asiantuntijan hoitamaan erityisasiantuntemusta vaativaa toimintoa. Esimerkkinä tästä vaikkapa tarjousten laadinta hankintakilpailuihin.
 • Matkailupalveluiden kehittämisessä ja markkinoinnissa yritysryhmä on lähes ainoa mahdollinen keino, koska tällöin yrityksiä konkreettisesti hyödyttäviä toimenpiteitä voidaan de minimis -tuella tukea vapaasti.
 • Yritysryhmät eivät synny ilman kokoamistyötä. Tätä varten tarvitaan aktivointihankkeita, joiden tehtävänä on kartoittaa yritysten tarpeita sekä koota ja rakentaa yritysryhmiä. 

Elinkeinojen-kehittaminen

Yritystoiminnan kehittäminen

 • Nyt alkaneen uuden kauden yritysryhmä eroaa aikaisemmasta siinä, että mukana on aina oltava yritysten välistä yhteistyötä. Pelkästään yrityskohtaista kehittämistä varten yritysryhmää ei yhteistyöhankkeessa voida perustaa. Myös yritysryhmänä toteutettavassa koulutushankkeessa on osa koulutuksesta toteutettava yhteisesti ja sen lisäksi voidaan toteuttaa yrityskohtaisia valmennusosioita.

Yritysryhman-kehittamishanke