Mikä on Vasara ja nauloja -hanke?

 Alle on kuvattu tarve, josta hankkeen hakeminen on kummunnut, hankkeen tavoitteet sekä hankkeen toimenpiteet. Halutessasi saat lisätietoa hankesuunnitelmasta.

Tarve hankkeelle 

Ihmisiä korjaamassa kylätalon kattoa.

Kemihaaran kylätalon katon uusimista. Kuva: Martti Luiro.

Maaseuturahaston rakentamishankkeita toteutetaan niin Leader-ryhmien kuin ELY-keskuksen rahoittamina. Leader-hankkeet ovat useimmiten pieniä hankkeita kuten kylätalojen kunnostamisia, pieniä kylien reittejä, laavurakennelmia, laitureita, pukukoppeja jne. ELY-keskus voi taas rahoittaa suurempia reittihankkeita tai erilaisia toimitilojen rakentamisia. Rakentamishankkeet voivat olla niin korjausrakentamista kuin uudisrakentamista.

Maaseuturahaston rakentamishankkeita toteuttavat mm. yleishyödylliset yhteisöt, julkisoikeudelliset yhteisöt kuten kunnat sekä alueella toimivat yritykset. Hankkeiden toteuttajat hakevat usein ensimmäistä kertaa rakentamisinvestoinnille rahoitusta, joten menettelytavat ovat entuudestaan tuntemattomia. Vasara ja nauloja -hankkeessa autetaan rakentamishankkeiden hakijoita (myöhemmin asiakkaita) suunnittelemaan ja toteuttamaan onnistunut hanke.

Kun asiakkaiden hankeosaaminen lisääntyy, tulee rahoitusprosessistakin jouhevampi. Jouhevan rahoitusprosessin avulla hankkeiden käsittelyajat lyhenevät ja hankehakemusten taso nousee. Hyvän neuvonnan avulla osaaminen jää asiakkaiden käyttöön, jolloin seuraavan hankkeen hakeminen on entistä helpompaa. Vasara ja nauloja -hankkeen avulla saadaan työtaakkaa kevennettyä hankeprosessin jokaisella tasolla.

Hankkeen tavoitteet

 

Hankkeen tavoitteena on parantaa Lapin maaseudun toimijoiden osaamista rakennussuunnitelmien tekemisessä. Kun tieto rakentamishankkeiden vaatimuksista ja rakennussuunnitelmien tekemisestä lisääntyy, madaltuu samalla toimijoiden kynnys ryhtyä uusiin rakennushankkeisiin. Näin rahoitettavaksi ja toteutettavaksi saadaan entistä laadukkaampia rakentamishankkeita.

Vasara ja nauloja -hankkeen tavoitteena on saada aikaan selkeitä ohjeita, lomakkeita, videoita ja esimerkkejä hakemiseen liittyvistä asioista. Näiden avulla maaseudulle syntyy uutta intoa hakea rakentamishankkeita sen sijaan, että pelättäisiin hanketoimintaan liittyvää byrokratiaa. Tulevaisuudessa hanketyö nähdään mahdollisuutena, johon voidaan tarttua kylissä ja kunnissa ilman pelkoja.

Hankkeen toimenpiteet

 

Ihmisiä laajentamassa kylän kotaa.

Lankojärvellä Kiekerön laajennus etenee. Kuva: Risto Kuusijärvi.

Hankkeeseen palkataan rakentamisen asiantuntija, jolla on kokemusta etenkin korjausrakentamisen suunnittelusta. Asiantuntijan tulee olla helposti lähestyttävä, ulospäin suuntautunut ja asiakkaiden kanssa ”samaa kieltä” puhuva rinnalla kulkija ja innokas paikalliskehittäjä.

Asiantuntija tukee asiakkaita monipuolisesti rakentamiseen sekä tarvittavien koneiden ja laitteiden hankkimiseen liittyvissä asioissa. Asiantuntija voi osaamisensa mukaan valmistella monikanavaisia ohjeita videoista lomakkeisiin ja esitteisiin rennolla otteella, mutta visuaaliset taidot ovat asiantuntijalla kuitenkin ekstraa. Hankkeeseen varaudutaan myös ostopalveluilla, jolloin visuaalista viestintämateriaalia voidaan teettää alan asiantuntijoilla.

Hankkeessa tuotetaan mm. hanketoimintaan soveltuva kustannusarviopohja (alv, yksiköt, talkootyö) ja muita tarvittavia malleja. Usein hanketoteuttajina ovat kyläläiset, joilla ei ole käytettävissä Talo 2000 -järjestelmää. Talkootyön määrän arviointi ja talkootyön vaikutus kustannusarvioon vaativat myös opastusta.

Asiantuntija neuvoo asiakkaita niin uudis- kuin korjausrakentamisessa. Asiakkaita neuvotaan rakennushankkeen toimenpiteiden suunnittelussa: mitä kannattaa ja pitää tehdä sekä missä järjestyksessä. Lisäksi asiantuntija antaa neuvontaa esim. asbestikartoituksen ja kuntokartoituksen tarpeellisuudesta.

Asiantuntija opastaa asiakkaan valitsemaa rakennussuunnittelijaa hanketoiminnan erityispiirteistä. Alueilla toimiville rakennussuunnittelijoille voidaan järjestää yhteisiä työpajoja tai heille voidaan muilla tavoin toimittaa tietoa maaseuturahaston erityispiirteistä. Asiantuntija voi myös kartoittaa alueella toimivia henkilöitä, joilla on sopiva koulutus ja kokemus tehdä erityyppisiä rakennussuunnitelmia maaseudun hanketoimijoille.

Maaseudulla on monenlaista hankkeilla tapahtuvaa rakentamista maitolaitureista aina uudisrakennuksiin tai kylätalon korjauksiin. Jotta erityyppisten pienten rakennusten ja rakennelmien toteuttaminen helpottuisi, tehdään hankkeessa erilaisia periaatepiirustuksia esim. pitkospuihin, portaisiin, laavuihin, puuliitereihin yms. liittyen. Myös erilaisten reittien kylttien kiinnityksiin sekä maanrakennusta vaativien parkkipaikkojen suunnittelemiseen tehdään malleja. Suunnitelmien teossa huomioidaan pelastusviranomaisten näkemykset. Näin erilaisille reiteille tehtävät rakennelmat ovat jo valmiiksi riittäviä erilaisia pelastustilanteita varten.

Asiantuntijalle varataan mahdollisuus käydä neuvonta- ja ohjauskäynneillä eri puolilla Lappia, mutta ohjausta tehdään myös etävälineillä. Asiantuntijan tulee hallita erilaisten etävälineiden käyttö. Neuvontakäyntien yhteyteen pyritään järjestämään useampia tapaamisia. Neuvontakäynnit auttavat asiakasta pohtimaan, mitä toimenpiteitä kohteessa kannattaa tehdä. Neuvonnan myötä asiakas ymmärtää etukäteissuunnittelun tärkeyden: näin yllätyksiä ei synny rakentamisen aikana. Tarvittaessa asiantuntija käy tai ohjaa asiakasta käymään keskusteluita ELY-keskuksen rakennusasiantuntijan kanssa.

Hankkeen asiantuntijan tehtävänä ei ole laatia hankkeille rakennuspiirustuksia tai kustannusarviota, vaan tehtävä on ohjaava ja neuvova. Ohjausta ja neuvontaa annetaan kaikkiin maaseuturahastosta haettaviin rakennusinvestointeihin koko Lapissa. Hankkeen hakija ja hallinnoija on Outokaira tuottamhan ry, mutta hankkeen toimialueena on koko Lappi. Hankkeen toteuttamisessa huomioidaan kaikin tavoin kestävän kehityksen periaatteet niin hanketoteutuksessa kuin myös rakentamisen ohjaamisessa.

Uusi kylätalo Rauhalassa.

Kittilän Rauhalan kylään rakennettiin kokonaan uusi kylätalo, jonka avajaisia vietettiin 18.6.2022.

 

Liity jäseneksi

    Haluan liittyä:

    ×
    Siirry sisältöön