LÄHE VÖLHJYYN (hankkeen nimi tarkoittaa sitä, että lähde mukaan)

HUOM! Tähän hankkeeseen ei enää oteta uusia hakijoita.

Lähe völhjyyn -teemahanke tarjoaa alueen toimijoille (esim. järjestöille jne.) mahdollisuuden hakea rahoitusta matkoihin, joiden tarkoituksena voi olla esimerkiksi uusien yhteistyökontaktien etsiminen, hyvien käytäntöjen etsiminen, kansainvälisyyden edistäminen tai vaikkapa tapahtumiin ja messuihin liittyvään osaamiseen perehtyminen. Matkoilta voi myös tuoda omaan toimintaan uudenlaisia avauksia ja pörröjäkin (=uudenlaisiakin) ideoita, tietotaitoa ja ratkaisuja ajankohtaisiin kysymyksiin.

OHJEITA HAKIJALLE

Päivitetty 30.12.2020

HUOMAA, ETTÄ TÄHÄN HANKKEESEEN EI VOI TULLA UUSIA HAKIJOITA. LÄHE VÖLHJYYN HANKKEEN KAIKKI OSALLISTUJAT ON JO VALITTU VUONNA 2019.

COVID 19-VIRUKSEN VUOKSI SUURIN OSA MATKOISTA ODOTTAA VIELÄ TOTEUTTAMISTA. Toteutusaikaa on jo jatkettu vuodella syksyyn 2021. Mikäli virustilanne ei vielä silloinkaan ole ohi, tarkastelemme tilannetta uudelleen. Tavoitteemme on, että kaikki matkat saadaan toteutettua. Mikäli matkojen hinnat tai muut asiat ovat muuttuneet, täytyy tehdä hankesuunnitelmaan muutoksia tai tehdä muita ratkaisuja. Lähe völjhyyn hankkeen osallistujat eivät saa tehdä mitään muutoksia omin päin. Kaikkiin muutoksiin TULEE SAADA LUPA ENNEN MUUTOKSEN TOTEUTTAMISTA.

Ota tarvittaessa yhteyttä toiminnanjohtajaan tai toimistosihteeriin.

Lue tämän sivun lisäksi hankesuunnitelma ja hakulomakkeen täyttöohje ja KYSY ROHKEASTI LISÄÄ, jos kysyttävää ilmenee!

Teemahanke koostuu koordinointiosasta ja toimenpiteistä (myös alahankkeiksi saatetaan puhekielessä sanoa). Outokaira tuottamhan ry hakee tämän kokonaisuuden, josta te hakijat haette toimenpiteitä (jotka tässä hankkeessa ovat niitä matkoja).

Toimenpiteiden koko voi olla 1.500-15.000 euroa. Jos hakija on alv-velvollinen (saa alv:n palautuksena, kustannukset merkitään ilman alv), ei hakemuksen kustannuksiin merkitä arvonlisäveroa.

Outokairan tuki alahankkeille on 80 %. Yksityinen rahoitus voi koostua ainoastaan rahallisesta panoksesta. Yksityistä rahoitusta ei voida kattaa vastikkeettomalla työllä, koska teemahankkeen toimenpiteet toteutetaan matkoina ja matkalle osallistuminen ei ole talkootyötä. Hakijan tulee kertoa suunnitelmassa, miten aikoo järjestää toimenpiteen väliaikaisrahoituksen.

Toimenpiteet on toteutettava 30.9.2020 mennessä ja maksuhakemukset ja raportit tulee olla tehtynä 31.10.202o. Näitä on siis osallistujien kanssa jo jatkettu.

Toimenpiteet ovat matkasuunnitelmia, joiden tavoitteena on esimerkiksi:

 • uusien yhteistyökontaktien hakeminen ja aito verkostoituminen
 • sellaisten hyvien käytäntöjen benchmarkkaus, joita aiotaan kokeilla ja soveltaa matkan jälkeen omassa toiminnassa
 • edistää kansainvälistymistä
 • perehtyä seudun muiden toimijoiden kanssa esimerkiksi kansallisten ja kansainvälisten tapahtumien ja messuihin liittyvään osaamiseen
 • hakea omaan toimintaympäristöönsä uudenlaista toimintaa ja avauksia, pörröjä ideoita
 • haetaan uutta tietotaitoa ja ratkaisuja ajankohtaisiin kysymyksiin

Jokainen toimenpiteen toteuttaja esittää hakemusvaiheessa matkasuunnitelman (voi kirjoittaa erillisen liitteen tai hakulomakkeeseen), jossa selkeästi ilmaistaan arvio matkan osallistujamäärästä (min. 5 hlöä) ja taustaorganisaatiosta, toimialasta tms., kustannuksista ja niiden kohtuullisuudesta, matkan kohde ja sen valinnan perusteet, toimenpiteelle asetetut tavoitteet ja odotukset sekä suunnitelma jatkotoimista. Yksi toimenpide voi sisältää useamman matkasuunnitelman maksimikustannusten puitteissa.

Mikäli matkasuunnitelmia on enemmän kuin yksi, pitää niiden kustannukset erotella esim. erillisellä liitteellä. Matkasuunnitelmassa painotetaan erityisesti perusteluita matkan tarpeellisuudelle ja kuinka se eroaa tavanomaisesta toiminnasta. Matkalle asetettujen tavoitteiden tulee olla konkreettisia.

Jokainen toimenpiteen toteuttaja laatii matkan jälkeen raportin, jossa selvitetään matkalle ennakkoon asetettujen tavoitteiden ja odotuksien toteutuminen.

Toimenpiteissä tuettavat kustannukset:

 • tarpeelliset ja kohtuulliset matkakustannukset (kuljetus- ja majoituskustannukset)
 • matkustusasiakirjoista aiheutuvat kustannukset, esim. viisumi
 • vakuutusmaksut (ryhmävakuutus, pl. matkatavarat ja henkilökohtaiset vakuutusmaksut)
 • matkaohjelmaan liittyvät kustannukset (sisäänpääsymaksut yms.), (huom! ei ruokailukuluja)
 • opaspalvelut
 • tulkkauspalvelut

Matkajärjestelyt voidaan ostaa myös pakettiratkaisuna ulkopuoliselta matkanjärjestäjältä (ruokailukustannukset eivät tällöinkään ole tukikelpoisia).

Toimenpiteessä tuen ulkopuolelle jäävät kustannukset:

 • palkkakustannukset
 • toimijoiden tavanomainen toiminta, esim. vakiintuneet messumatkat
 • epärealistiset ja kohtuuttomat suunnitelmat; suunnitelmat, joiden kohtuullisuutta ei voida todentaa
 • jotka eivät ole välttämättömiä matkan toteutumisen kannalta
 • ruokailukustannukset
 • vastikkeeton työ (talkootyö)
 • investoinnit
 • päivärahat ja vastaavat

Saapuneet hakemukset arvioidaan ja laitetaan järjestykseen Valintakriteerit-lomakkeen pisteytyksen perusteella. Hakijan on läpäistävä pakolliset kriteerit sekä saatava vähintään 5 pistettä, jotta se voi edetä valinnoissa.

Pakollisten kriteerien täyttyessä toimenpiteet laitetaan järjestykseen painotuksista saatavien pisteiden perusteella, josta muodostuu toimenpiteiden rahoitusjärjestys. Mikäli samoilla pisteillä on enemmän hankkeita kuin toimenpiteille on varattu rahoitusta, hallitus voi vähentää hankkeeseen hyväksyttäviä kustannuksia. Mikäli joissain toimenpiteissä on useampia toimenpiteitä, voidaan joitakin osia karsia pois painotusten perusteella.

Toimenpiteiden pisteytyksen ja päätöksen rahoitettavista toimenpiteistä tekee Outokairan hallitus.

Mikäli hakemuksia tulee vähän, Outokaira tuottamhan ry:llä on mahdollisuus keskeyttää hanke siten, että toimenpiteitä ei toteuteta.

Hakuaika:

Hakuaika Lähe völhjyyn toimenpiteille on 21.3.2019- 6.5.2019. Paperilla jätetyt hakemukset tulee olla perillä hakuajan päättyessä Outokaira tuottamhan ry:n toimistolla.

Aikatauluista:

Teemahankeprosessi on pitkä ja aikaa vievä. Suosittelemme, että hakijat ajattelevat matkustusajaksi mielellään vuoden 2020. Omalla riskillä toimenpiteen voi toteuttaa vasta sitten, kun toimenpiteen toteuttajan ja Outokairan välillä on allekirjoitettu tuensiirtosopimus. Suosittelemme, että toimenpiteet toteutettaisiin vasta sitten, kun ELY-keskus on tehnyt lopullisen päätöksen hankkeesta.

Aloituspalaverit:

Outokairan henkilöstö opastaa valitut toimenpiteiden toteuttajat sen jälkeen, kun ELY-keskus on tehnyt lopullisen päätöksen.

Maksatukset:

Ilmoitamme valituille tuenhakijoille maksuaikataulut sen jälkeen, kun virallinen päätös on saatu. Ennakkoa ei myönnetä. Maksatusta voi hakea vain kerran. Eli kaikki kustannukset haetaan kerralla maksuun.

Paperihakemus:

Toimenpiteitä haetaan paperihakemuksella 3325a, EI siis sähköisesti Hyrrän kautta!

Hakemuslomake liitteineen toimitetaan paperisena osoitteeseen
Outokaira tuottamhan ry,
Kenttätie 1,
95700 PELLO.
Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon. Hakemuksen voi jättää omalla riskillä toimiston edessä olevaan lukolliseen postilaatikkoon. Toivomme teiltä ilmoitusta, että olette jättäneet hakemuksen.

Hakemuksen liitteet

Kaikilta hakijoilta:

 • selvitys taloudellisesta tilanteesta (tilinpäätösasiakirjat) (ei koske kuntia, kuntayhtymiä ja valtion organisaatioita)
 • tarvittavat luvat ja ilmoitukset (esim. lupa toiminnan harjoittamiseen, ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä)
 • ajantasainen yhdistysrekisteriote tai muu selvitys nimenkirjoitusoikeudesta (Outokairan oma vaatimus)
 • yhteisön säännöt (Outokairan oma vaatimus)
 • pöytäkirjanote tai muu päätös, jossa hankkeesta ja sitä koskevasta tukihakemuksesta on päätetty (Outokairan oma vaatimus)
 • seurantatietolomakkeet 3306Dind ja 3306lind (täytetään soveltuvin osin)

Hakuprosessin eteneminen: Hakija jättää paperisen hakemuksen Outokairalle. Hakijalta pyydetään tarvittaessa lisäselvitykset n. 2 viikon määräajalla. Mikäli lisäselvityksiä ei saada määräajassa, tullaan hakemus hylkäämään.

Outokaira käsittelee kaikki ”Lähe völhjyyn” teemahankkeeseen tulleet hakemukset eli toimenpiteet. Niitä voi olla useita kymmeniä. Toimenpiteet pisteytetään valintakriteerien mukaisesti. Outokaira tuottamhan ry:n hallitus valitsee rahoitukseen etenevät toimenpiteet ja tekee näiden kanssa tuensiirtosopimukset ja muut tarvittavat sopimukset. Tämän jälkeen Outokaira antaa hankkeille luvan aloittaa toimenpiteensä omalla vastuulla.

Outokaira tuottamhan ry tekee hallituksen hyväksymistä toimenpiteistä hakemukset Hyrrä-järjestelmään. Tämän jälkeen ELY-keskus tekee rahoituspäätöksen, jonka jälkeen rahoitus on varma, kun toimenpidettä toteutetaan hankehakemuksen mukaisesti. Koko prosessin arvioidaan kestävän syksyyn tai loppuvuoteen 2019 saakka. Tämän vuoksi suosittelemme toimenpiteen toteuttamista vasta vuoden 2020 puolella.

Lisätietoja:
Anne Anttila, p. 0400 161 034 ja
Hilkka Konttaniemi, p. 0400 746 069
s-posti: etunimi.sukunimi@outokaira.fi

Lomakkeet, ohjeet ja muut:
Lähe völjhyyn -hankesuunnitelma
Hakulomake, 3325a
Hakulomakkeen täyttöohje, 3325a_ohje
Valintakriteerit
Seurantatietolomake, 3306Dind
Seurantatietolomake, 3306Lind