HANKKEIDEN HAKEMINEN

Leader-rahoitusta voi hakea Meän Outokaira 2014-2020 strategian mukaisiin hankkeisiin. Hankkeet voivat olla esim. yrityshankkeita tai yleishyödyllisiä kehittämis- ja investointihankkeita. Yritysten kehittämistä voi tehdä yhteistyö- tai koulutushankkeella.

Outokairan NuorisoLEADERin haku käynnissä

Teksti tehty 5.5.2017 A.A.

Outokairan alueella satsataan nyt nuorten toiminnan kehittämiseen. NuorisoLEADER on Outokairan oma hankemuoto, jossa päätökset tehdään vain Outokairan hallituksessa, ei siis ELY-keskuksessa. NuorisoLEADER -rahoitusta on varattu 40 000 €, jota jaetaan Tornion alueen nuorison hankkeille n.45%, Ylitornion nuorison hankkeille n.30 % ja Pellon alueelta tuleville nuorison hankkeille n. 25 %.

NuorisoLEADER hankkeilla on jatkuva haku, joten hakemuksia voi toimittaa Outokairalle milloin vain – sähköpostin välityksellä, postin välityksellä tai kipaisemalla toimistolla.

Hakijana voi siis olla jo kolmen iältään 13-29 vuotiaan nuoren ryhmä! Kannattaa tutustua. NuorisoLeader_flyeri

Seuraavassa tietoa tästä uudesta hankemuodostamme. Lue teksti ensin huolella ja tutustu ja täytä hakulomake vasta sen jälkeen. HAKULOMAKE on seuraavan tekstin lopussa:

MIKÄ ON OUTOKAIRAN NUORISOLEADER?

Outokairan NuorisoLEADERin tavoitteena on tukea nuorten uutta toimintaa ja saada nuoret mukaan alueen kehittämistyöhön ja hankkeisiin Tornion, Ylitornion ja Pellon alueella.

NuorisoLEADERin tavoitteena on auttaa nuoria ideoimaan ja toteuttamaan itse oma hankkeensa sekä osallistumaan hankkeen kautta yhteisön toimintaan. Outokairan NuorisoLEADER tarjoaa nuorille ohjausta ja neuvoja sekä taloudellista tukea hankkeen toteuttamiseksi. Tukea voidaan myöntää hankkeelle, jossa nuorten rooli on aktiivinen. Hankkeen tulee olla pääosin nuorten suunnittelema ja toteuttama. Taloudellinen tuki voi kohdistua investointeihin tai toiminannakehittämiseen. Investoinneiksi luetaan erilaiset välinehankinnat sekä tilojen ostaminen.

Esimerkki: Tilojen ostaminen voi tulla kyseeseen esim. tilanteessa, jossa nuorilla on halu perustaa kesäkahvila ja he tarvitsevat toimitilan kahvilalle. Tila voi tällöin olla esim. kioski, jonka saa huokealla hinnalla ja joka on tämän takia järkevämpää ostaa kuin vuokrata. Toimitilan ostamisen sijaan nuoret voivat tietenkin vuokrata tiloja esim. tapahtumatoimiston vuokraaminen tyhjillään olevasta liikerakennuksesta muutamaksi kuukaudeksi ennen tapahtuman ajankohtaa voisi tulla kyseeseen. Tilojen ostaminen tulee kyseeseen tilanteissa, joissa ostohinta on kohtuullinen ja ostaminen on perusteltua esim. siirrettävyyden (myyntikojun voi siirtää paikasta toiseen) tai toiminnallisuuden (kioskissa on jo valmiina kahvilatoimintaan tarvittavat laitteet) tai muun vastaavan takia.

 

Toiminnankehittäminen voi olla esimerkiksi jo olemassa olevan yrityksen palveluiden, toiminnan tai organisaation kehittämistä. Yrityksen ei tarvitse olla nuorten oma yritys, vaan voi olla alueella toimiva yritys tai organisaatio. Taloudellista tukea voidaan tarjota myös nuorten kesäyrittäjyyden tukemiseen.

Esimerkki: Olemassa olevan yrityksen toiminnankehittämisessä olennaista on, että kehittämisidea / -kokeilu / -innovaatio on nuorista lähtevä. Esim. nuoret ovat ideoineet tubetyöpajojen yhteydessä, että he voisivat tehdä tubemarkkinointia jollekin yritykselle. Nuorilla on idea, jonka he ”myyvät” yritykselle. Yritys kiinnostuu ideasta ja lähtee yhteistyöhön nuorten kanssa. Tukea tarvitaan idean jatkokehittämiseen, esim. ensimmäinen markkinointikokeilu. Esim. nuoret esittelevät yritykselle tekemiään alueelle sijoittuvia youtubevideoita, yritys kiinnostuu markkinointimahdollisuudesta. Nuoret haluavat testata videoita osana alueen/yrityksen  markkinointia, nuoret suunnittelevat kampanjan, johon he tarvitsevat ostopalveluna markkinointiosaamista, editointiosaamista yms. Olennaista on arvioida, miten nuoret ovat mukana yrityksen kehittämistoiminnassa, kenen ideat ovat ja ketkä niitä jatkokehittävät. Tarkoituksena ei ole, että yritykset voivat hakea rahoitusta nuorisoleaderista ja toteuttaa kehittämistoimia ilman nuorten vahvaa osallistamista ja sitoutumista kehittämistyöhön. Yrityksellä tulee olla halu tukea nuorten osaamista ja tarve löytää uusia tuoreita ideoita tai uutta kohderyhmää nuorten tekemän kehittämistoiminnan kautta. Yrityksen täytyy olla valmis siihen, että muna opettaa kanaa samalla, kun kana opettaa munaa.

 

Kesäyrittäjyys voi olla esim. lastenhoitoapupalvelu, joka voi sisältää vaikka ohjattua toimintaa lapsille alueen puistossa ja lastenhoitokeikkoja. Nuoret hakevat tukea palvelun kehittämiseen, käynnistämiseen, markkinointiin yms.

Hankkeen tulee noudattaa Outokairan tuottamhan ry:n strategiaa. Outokairan strategiaan pääsee tutustumaan joko Outokairan sivuilla tai sähköisessä strategiaesityksessä (Prezi esityksessä voit liikkua alla olevilla nuolilla). Lisäksi nuorten ideoiman hankkeen tulee istua kokeilu-, innovaatio- tai yrittäjyysteemaan. Nuorten kokeilua voi olla esimerkiksi uudenlaisen palvelun kehittäminen ja pilotointi. Innovaatiota voi olla esimerkiksi jo olemassa olevan palvelun kehittäminen uudella tavalla. Yrittäjyyshanke voi nivoa edellä mainittuja yhteen, tai olla muutoin alueella tarvittavan palvelun tarjoamista. Hankkeen tulee olla konkreettinen ja toteuttamiskelpoinen, ja sen kesto voi olla enintään 18 kuukautta. Hanketoiminnan tulee olla päihteetöntä.

 

 Mitä Outokairan NuorisoLEADER tarjoaa?

NuorisoLEADER tarjoaa nuorille neuvoja, ohjausta ja tukea hankkeen toteuttamista varten. Lisäksi NuorisoLEADERin on tarkoitus lisätä lasten ja nuorten sitoutumista paikallisyhteisöön. Lisäksi nuorille voidaan tarjota myös rahallista tukea hankkeen toteuttamiseen.

NuorisoLEADERin rahallisen tuen suuruus on pääsääntöisesti 100 – 1000 euroa/hanke. Hankkeen kustannusarvion tulee siis pienimmillään olla 125 € ja maksimituen saamiseksi 1250€. Tuki on enintään 80 % kokonaiskustannuksista, loput kustannuksista on omarahoitusosuutta, jota voidaan kattaa myös talkootyön tekemisellä. Talkootyötä voi tehdä myös oman yhteisön ulkopuolella. Ulkopuoliselle tehtävä talkootyö on suositeltavaa. Voimme auttaa talkootyöpaikkojen etsinnässä. Näin yhteisöllisyys nuorten ja muun yhteisön välillä kasvaa.

Outokairan tarjotessa tukea enintään 80% kokonaiskustannuksista, täytyy hankkeen kustannusarvioon sisällyttää sekä Outokairalta haettava tuki että hankkeen kokonaiskustannukset. Mikäli Outokairalta haettava tuki on esimerkiksi 700€, ovat hankkeen kokonaiskustannukset 700€:0,8 eli 875€. Tällöin omarahoitusosuudeksi jää 175€.

Omarahoitusosuuden voi kattaa rahana ja/tai talkootyönä. Talkootyön arvo on 15 €/h/henkilö. Talkootöiden osuus kustannuksista on merkittävä kustannusarviossa sekä kustannus- että rahoituspuolelle.

Kuka voi hakea?

Tuen hakija voi olla joko yhdistys, muu yhteisö tai ryhmä, jossa on vähintään kolme vähintään 13-vuotiasta ja korkeintaan 29-vuotiasta henkilöä. Ryhmän jäsenten ollessa alaikäisiä tulee ryhmällä olla nimetty täysi-ikäinen henkilö, joka täyttää hakulomakkeen yhdessä nuorten kanssa sekä vastaa hankkeen raportoinnista ja rahankäytöstä ryhmän kanssa. Useampi ryhmä voi hakea erikseen rahoituksia suuremman hankkeen osien toteuttamiseksi. Esimerkiksi nuorten yhteisen tilan, johon kuuluu kahvio sekä mahdollisuudet harrastaa esimerkiksi biljardia tai tikanheittoa, toteuttamiseksi voi yksi ryhmä hakea tukea tilan hankkimiseen, toinen tilan kunnostamiseen, kolmas välineiden hankkimiseen ja neljäs lupien hankkimiseen.

Hakemukselle on löydettävä suosittelija, jotta se voidaan hyväksyä. Hanke tulee toteuttaa tai sen hyötyjien tulee asua Outokaira tuottamhan ry:n toiminta-alueella.

 Miten tukea haetaan?

Outokairan NuorisoLEADER -tukea haetaan allekirjoitetulla hakulomakkeella, jonka voi toimittaa Outokaira tuottamhan ry:lle paperisena tai sähköisenä versiona. Hakuaika on jatkuva ja hakemukset käsitellään hallituksen kokouksissa.

Tuen käyttö

 • tuki on käytettävä siihen hankkeeseen, johon se on haettu.
 • jos hankkeessa kerätään varoja, tulojen käyttötarkoituksesta tulee kertoa tukea haettaessa.
 • hankinnoissa hakijan on annettava etukäteen selvitys siitä, missä hankintoja säilytetään, miten niiden yhteiskäyttö onnistuu sekä kuka/ketkä vastaavat niiden kunnossapidosta.

NuorisoLEADER –tukea ei myönnetä

 • hankkeelle takautuvasti. Toiminnan voi kuitenkin aloittaa ns. omalla riskillä, kun hakemus on jätetty Outokaira tuottamhan ry:lle ja se on kuitattu vastaanotetuksi
 • jo aikaisemmin (vuosittain) järjestettyyn toimintaan
 • vakiintuneeseen toimintaan
 • päällekkäisiin toimiin, joihin on saatu avustusta jo joltain toiselta taholta
 • täysin yksityiskäyttöön tuleviin hankintoihin

Outokaira tuottamhan ry varaa täydet oikeudet hyväksyä tai hylätä hakemuksen. Päätöksen tekee Outokaira tuottamhan ry:n hallitus.

Raportointi ja tuen maksaminen

 • Outokaira voi pyydettäessä päättää, että hankkeelle maksetaan ennakkona 80 % avustuksesta. Loppuosa maksetaan, kun hanke on toteutettu sekä raportti ja tositteet toimitettu asianmukaisesti Outokaira tuottamhan ry:lle
 • raportti laaditaan kuukauden sisällä hankkeen päättymisestä.
 • raportointiaikaa voidaan jatkaa, jos hakija esittää erityisiä perusteita; esim. hankkeen toteuttamisessa on ollut paljon erilaisia osioita ja niiden raportointi vaatii poikkeuksellisen paljon työtä
 • raportoinnin yhteydessä hakija toimittaa kuitit tehdyistä hankinnoista ja muista kuluista Outokairan toimistoon. Raporttiin kuuluu luonnollisesti valokuvia hakijoista ja hankinnoista tai tekemisistä.

Outokaira tuottamhan ry maksaa hakijalle myönnetyn tuen mahdollisimman pian. Loppuraportin käsittelee ja maksupäätöksen tekee Outokaira tuottamhan ry:n henkilöstö.

Outokaira tuottamhan ry varaa oikeuden olla maksamatta kaikkia kuluja, jos se katsoo, ettei tukea ole käytetty haettuun kohteeseen.

Jos hankkeen kustannukset ovat suuremmat kuin haettu tuki, tukea ei myönnetä alkuperäistä päätöstä enempää.

Jos hanke toteutuu merkittävästi vajaana, tuki voidaan maksaa vain toteutuneiden kustannusten mukaan, ei siis kokonaisuudessaan. Mikäli hakijalle on maksettu liikaa tukea, peritään liikaa maksettu osuus takaisin.

Outokaira tuottamhan ry

Kenttätie 1

95700 PELLO

puh. 0400 161034/toiminnanjohtaja Anne Anttila, anne.anttila@outokaira.fi

puh. 0400 746069/toimistosihteeri Hilkka Konttaniemi, hilkka.konttaniemi@outokaira.fi

Lomakkeet:

Hakulomake: Hakulomake Outokaira tuottamhan ry NuorisoLeader, 19.10.2018

Maksuhakemus ja loppuraportoinnin ohje: Maksuhakemus Nuorisoleader Outokaira 19.10.2018

Talkootyölomake: Talkootyölomake NuorisoLeader excel  (talkootyölomake löytyy myös  pdf-muodossa)