OUTOKAIRA TUOTTAMHAN RY

Outokaira tuottamhan ry on Tornion, Ylitornion ja Pellon Leader-ryhmä. Tavoitteena on vastata hanketoiminnalla asukkaiden, järjestöjen ja yritysten tarpeisiin ruohonjuuritasolla. Ideat ja toteutus tulevat asukkailta itseltään. Vuosien 2014–2020 Meän Outokaira -strategia rakentaa kehittämistyöhön yrittäjämäistä otetta. Tätä strategiaa toteutettaneen vielä vuodet 2021-2022. Seuraavan kauden – 2020-2027 – strategiasuunnittelu on käynnistynyt.

Outokaira tuottamhan ry:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Outokaira tuottamhan ry. Yhdistyksen kotipaikka on Pello. Yhdistyksen kokouksia voidaan pitää myös kotipaikkakunnan ulkopuolella.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa maaseudun asukkaita yhteistyöhön alueensa kehittämiseksi sekä säilyttämiseksi elinvoimaisena Pellon, Ylitornion sekä Tornion alueella. Yhdistys toimii alueen kyläyhteisöjen ja elinympäristön hyväksi, alueen asukkaiden aineellisen ja henkisen hyvinvoinnin edistämiseksi sekä ammattitietojen ja -taitojen kehittämiseksi Maa- ja metsätalousministeriön määrittämänä paikallisena toimintaryhmänä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
· kehittää ruohonjuuritasolta lähtevää toimintaa, ideoita, maaseudun ja työllisyyden kehittämiseen liittyviä hankkeita sekä verkostoitumista
· laatii ja toteuttaa kehittämissuunnitelmia toiminta-alueellaan
· järjestää kursseja, koulutus-, kokous- ja esitelmätilaisuuksia sekä jäsenilleen opintomatkoja
· harjoittaa julkaisu ja tiedotustoimintaa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja avustuksia sekä omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, järjestää arpajaisia ja rahan keräyksiä sekä pitää majoitus- , kahvila- ja ravintolaliikettä. Tarvittaessa yhdistys hankkii tällaiseen toimintaansa asianmukaisen luvan. Toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa taloudellista ansiota siihen osallisille eikä sen toiminta saa muodostua pääasiassa taloudelliseksi.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä alueen kehittämisestä kiinnostunut yksityinen henkilö, rekisteröity yhteisö, säätiö tai kunta. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsenellä on kahden vuoden jäsenmaksut suorittamatta.

5 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää vuosikokous. Jäsenmaksu voi olla eri suuruinen luonnollisilla henkilöillä, kunnilla ja muilla yhteisöillä.
Kunniapuheenjohtaja ja -jäsen eivät maksa jäsenmaksuja.

6 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen jäsenistä koostuva hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut 9 jäsentä sekä 9 henkilökohtaista varajäsentä. Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen toimikausi on kolme vuotta. Hallituksen jäsenistä on erovuoroisia 1/3 kerrallaan. Kahtena
ensimmäisenä vuonna erovuoroisuus ratkaistaan arpomalla. Hallituksen jäsenenä voi olla yhtäjaksoisesti enintään 6 vuotta.

Hallituksen jäseniksi valitaan tasapuolisesti yhteisöjen ja yhdistysten, yksittäisien asukkaiden ja alueen kuntien edustajia. Lisäksi kokoonpanossa otetaan huomioon kuntakohtainen edustuksellisuus siten, että hallitukseen valitaan 3 henkilöä Ylitorniolta, 3 henkilöä Torniosta ja 3 henkilöä Pellosta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai toiminnanjohtaja, kaksi yhdessä.
Yhdistyksen hallitus voi kuitenkin antaa nimenkirjoitusoikeuden yhdellekin edellä mainituista henkilöistä.

8 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi – huhtikuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänissä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta paikkakunnilla ilmestyvissä paikallislehdissä, laajalevikkisessä sanomalehdessä tai jäsenille postitetulla kirjeellä.

11 § Varsinainen kokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
9. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkautuminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi annetaan yhdistyksen varat maaseudun kehittämisen hyväksi toimivalle rekisteröidylle yhdistykselle purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.