”Yhteistyötä, tutustumista, yhteisiä tuotteita ja yhteistä näkymistä” – kyselyn tuloksia

KAHEN PUOLEN VÄYLÄÄ

Kahen puolen Väylää -hankkeessa selvitetään mahdollisuuksia käynnistää pitkäkestoinen kylä-, kulttuuri- ja luontomatkailun kehittäminen Väylän varrella, molemmin puolin rajaa.

”Yhteistyötä, tutustumista, yhteisiä tuotteita ja yhteistä näkymistä” – kyselyn tuloksia

 

Outokaira tuottamhan ry:n Kahen puolen Väylää –hankkeessa toteutettiin kysely kolmessa Väylän varren Leader –ryhmässä kylä-, kulttuuri- ja luontomatkailun kehittämisestä. Kyselyyn saatiin 116 vastausta, joista 80 Suomen puolelta ja 36 Ruotsista. Rajan ylittävä yhteistyö nähtiin tärkeäksi ja tulevaisuuden kehittämistä toivottiin erityisesti yhteistyön ja verkostoitumisen, kyläkulttuurin ja tapahtumien, tuotteiden ja tuotteistamisen, luonnon ja ympäristön hyödyntämisen, myynnin ja markkinoinnin sekä yrittämiseen liittyvien asioiden osalta.

Kysely Väylän varren Leader ryhmien alueilla

Kylä-, kulttuuri- ja luontomatkailun kehittämiseen tähtäävä kysely toteutettiin Väylän varren Leader -ryhmissä Suomessa ja Ruotsissa. Suomen puolella Väylän varrelta löytyy kaksi Leader ryhmää: Outokaira tuottamhan ja Kyläkulttuuria tuntureitten maassa. Ruotsin puolella vastaavasti toimii Tornedalen 2020 Leader -ryhmä.  Tavoitteena oli kerätä tietoa alueella tehtävästä rajan ylittävästä yhteistyöstä sekä matkailuun liittyvistä kehittämistarpeista hyödynnettäväksi tulevissa hankesuunnitelmissa. Kysely tehtiin suomen ja ruotsin kielillä Survey Monkey –työkalun avulla. Kyselylinkkiä jaettiin matkailualan toimijoille sähköpostitse ja nettisivujen kautta helmi-maaliskuussa 2016. Vastauksia saatiin yhteensä 116, joista Suomen puolelta 80 ja Ruotsin puolelta 36. Vastaajista 39% edusti yrityksiä, 18% kehittäjäorganisaatioita sekä kyläyhdistyksiä, 16 % muuta organisaatiota sekä 8% muuta kylällä toimivaa yhdistystä. Vastauksia saatiin jokaisesta alueen kunnasta.

Rajan ylittävä yhteistyö nähtiin tärkeäksi

 Vastaajista 63% totesi, että heidän organisaatiossaan tehdään rajan ylittävää yhteistyötä. Rajan ylittävä yhteistyö toteutui erityisesti yrityksissä, kehittäjäorganisaatioissa sekä muu kategorian toimijoissa, joita olivat esimerkiksi oppilaitokset. 92% niistä vastaajista, joiden organisaatioissa rajan ylittävää yhteistyötä ei tehty, totesivat, että rajan ylittävää yhteistyötä tulisi tehdä. Rajan ylittävä yhteistyö nähtiin tärkeäksi asiaksi. Käytännössä rajan ylittävää yhteistyötä tehtiin tapahtumien, tuotteiden, hankkeiden ja kehittämisen parissa. Yleensä yhteistyötä tehtiin saman tyyppisten toimijoiden kesken eli esimerkiksi kyläyhdistykset keskenään.

Tulevaisuuden yhteistyökumppaneita, markkinoinnin kohdemaita ja kilpailijoita

Tulevaisuudessa yhteistyötä haluttiin tehdä erityisesti matkailun kehittäjien ja yrittäjien kanssa. Tärkeimpinä matkailumarkkinoinnin kohdemaina nähtiin Suomi, Ruotsi, Saksa ja Euroopan saksankieliset alueet, Kiina, Norja sekä Ranska ja Euroopan ranskankieliset alueet. Matkailijaryhmistä tärkeimmiksi nousivat aktiiviset seniorit, perheet ja pariskunnat.

Väylän varren kylä- ja kulttuurimatkailun suurimpina kilpailijoina pidettiin muuta Lappia tai Suomea. Lisäksi kilpailijoina nostettiin esille tunturikeskukset, lähikaupungit, pohjoismaat sekä Euroopan kulttuurikaupungit tai maat, joissa on kulttuuritarjontaa. Kilpailijoina mainittiin myös Ruotsin kyläkohteet, Norjan kalastajakylät, maakunnan suurtapahtumat ja Euroopan maaseutu.

Koulutusta tarvitaan

Matkailuun liittyvää koulutusta toivoi 90% vastaajista. Koulutuksen aiheina nousi esille esimerkiksi verkostotyö, internet, some, verkkokauppa, tuotekehitys, paketointi, brändäys ja yritystoimintaan liittyvä osaaminen. Lisäksi koulutusta haluttiin paikallistuntemuksesta, kulttuurista, historiasta ja tarinoista. Monissa vastauksissa tuotiin esille koulutustarpeet rajan ylittävää toimintaa säätelevistä laeista, säädöksistä ja käytännöistä.

Matkailun kehittämistarpeita verkostoitumisesta, tuotteistamiseen ja yrittämiseen

Väylän varren matkailun tulevaisuuden kehittämisessä nousi esille kuusi keskeisintä teemaa, jotka ovat yhteistyö ja verkostoituminen, kyläkulttuuri ja tapahtumat, tuotteet ja tuotteistaminen, luonnon ja ympäristön hyödyntäminen, myynti ja markkinointi sekä yrittämiseen liittyvät asiat. Näitä teemoja vastaajat nostivat esille avoimessa kysymyksessä tulevaisuuden kehittämistarpeista matkailussa.

Väylän varsi – tulevaisuuden elinvoimainen kylä-, kulttuuri- ja luontomatkailukohde 

Väylän varsi nähtiin tulevaisuuden kylä-, kulttuuri- ja luontomatkailukohteena, jossa toimijat tuntevat toisensa ja ovat organisoituneet palvelukokonaisuudeksi. Aluetta markkinoidaan yhdessä. Matkailijoille on koottu mielenkiintoisia tuotepaketteja, jotka ovat helposti myytävissä ja ostettavissa Väylän varren yhteisestä sähköisestä palvelusta, joka tarjoaa monenlaista matkailijalle suunnattua tietoa eri kielillä. Sosiaalinen media on luonnollinen osa kaikkea viestintää. Kyläkulttuuri eri muodoissa kukoistaa ja kylillä on monia uusia tapahtumia, vanhojen, hyväksi havaittujen tapahtumien rinnalla. Kylien reitit, nähtävyydet, yritykset ja tapahtumat hyödyttävät myös matkailua. Erilaisista kohteista on koottu monimuotoisia teemareittejä, jotka voi ladata omalle laitteelle. Reittejä löytyy niin kävelijöille, pyöräilijöille kuin autolla liikkuville. Aitoa luontoa on hyödynnetty monipuolisesti tuotteissa ja se on todellinen vaihtoehto ”tunturicitylle”. Väylän varsi houkuttelee uusia investoijia ja yrittäjiä alueelleen. Yrittäjyyteen on tullut potkua erilaisten sparrausten ja koulutusten kautta. Matkailu on elinkeino yhä useammalle Väylän varren asukkaalle.