HANKKEIDEN HAKEMINEN

Hankehaku on alkuvuonna 2023 tauolla rahoituskauden vaihtumisen vuoksi. Hakemuksia ei oteta vastaan. Hankkeita voi Outokairalta hakea näillä näkymin kesän korvilla 2023. Seuraa Outokairan tiedostusta, niin saat tietää, milloin haut aukeavat. Alta voit lukea tietoja ohjelmakauden 2014–2022 hankeprosessista. 

Voit tutustua etukäteen myös Outokairan hankkeiden valintakriteereihin, jotka Outokairan hallitus on linjannut rahoituskauden 2023–2027 alussa.

—-

Leader hakemukset tulee tehdä sähköisinä. Paperihaku on myös mahdollista mutta suosittelemme sähköistä hakua. Sähköinen haku toteutetaan ”HYRRÄ” järjestelmällä osoitteessa www.ruokavirasto.fi/hyrra

Ole erityisen tarkkana hankkeen aloittamisen suhteen. Hanketta ei saa aloittaa ennen hankkeen vireilletuloa. Vireilletulosta kerromme lisää tässä tekstissä myöhemmin.

HANKETUKI ja YRITYSTUKI ovat kaksi pääotsikkoa hankkeita haettaessa

 • Hanketukea ovat niin yleishyödylliset investointi- ja kehittämishankkeet kuin myös koulutus-, tiedonvälitys ja yhteistyöhankkeet. Yritysten kehittämiseksi hanketuella voidaan toteuttaa yhteistyö- ja koulutushankkeita. Maaseudun asukkaiden kouluttamiseksi voi myös hakea Leader –tukea.
 • Yritystuki koskettaa vain yrityksiä. Sitä voi hakea yritysten aineellisiin ja aineettomiin investointeihin. Yrityksen tulee olla päätösvaiheessa perustettu.
 • Kansainväliset ja alueiden väliset hankkeet ovat mahdollisia.
 • Outokaira tuottamhan ry voi käynnistää myös jonkin tietyn teeman alle ns. teemahankkeita, joista yhteisöt voivat hakea tukea joko kehittämiseen tai investointiin. Teemahanketta ei voi hakea, ellei Outokaira ole sitä päättänyt käynnistää. Käynnissä on teemahanke Lähe völjhyyn. Siihen on osallistujat jo valittu eikä siihen voi enää hakeutua.
 • Maaseuturahastosta voi hakea tukea myös yrityksen investoinnin toteutettavuustutkimukseen sekä yrityksen perustamistukeen, mutta niitä Outokaira suosittelee hakemaan suoraan ELY-keskuksesta.

Suunnittele hanketta huolellisesti.  Hakijan tulee miettiä, miten suunnittelemansa hanke sopii Meän Outokaira -strategiaan. Lisäksi hankkeiden tulee sopia voimassa olevaan lainsäädäntöön ja viranomaisien ohjeistukseen – aivan kuten ennenkin. Lapin Leader -ryhmät ovat sopineet myös tietynlaisesta työnjaosta Lapin ELY-keskuksen kanssa.

Kannattaa huomioida, että hakijalla tulee olla Y-tunnus. Tämä koskee niin yrityksiä kuin myös järjestöjä. Käynnistyvä yritys voi jättää hakemuksen henkilötunnuksella mutta yrityksen tulee olla perustettu ja y-tunnus tulee olla päätöksenteon yhteydessä (hanketta ei tällöin kannata aloittaa ns. omalla riskillä).

Järjestöjen yhdistysrekisterin tiedot tulee laittaa kuntoon ja hakea Y-tunnus, ellei sitä ole. Aiemmin käytössä ollut Katso-tunniste on loppunut vuoden 2020 lopussa. Tällöin on siirrytty Suomi.fi palveluun.

Tutustu sähköiseen hakuun, HYRRÄÄN 

https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/sahkoinen-asiointi/hyrra/

Tutustu myös hanketoimijan käsikirjaan, josta löytyy hyödyllistä tietoa hankkeen suunnittelusta, hakemisesta ja totauttamisesta.

Hanketoimintaa ohjaavat erinäiset lait, asetukset ja ohjeet. Oheisena linkit seuraaviin:

Hankkeessa voi valita yksinkertaistettuja kustannusmalleja. Kertakorvausmalli eli ns. LUMP SUM on mahdollista yleishyödyllisissä investointihankkeissa (max 100 000 €). Kysy lisää, jos ajattelet kertakorvausmallia, sillä kustannusarvion laatiminen tulee olla todella tarkkaa.

Hanketta ei saa aloittaa ennen rahoitushakemuksen jättämistä. Hakemuslomakkeen pudottaminen postilaatikkoon tai jättäminen sähköiseen Hyrrään ei riitä.  Hakijalle tulee erikseen ilmoitus, jossa ilmoitetaan vireilletulopäivä. Mikäli hakemuksessa on riittävät tiedot, voi vireilletulopäivä olla hakemuksen jättämispäivä. Mikäli tiedot eivät ole riittävät, pyydetään lisäselvityksiä, joiden jälkeen hakemus on vasta vireillä (edelleen vireilletulosta tulee ilmoitus hakijalle). Hakemuksen jättämisen jälkeen hankkeen voi aloittaa ns. omalla riskillä. Aloittamiseksi katsotaan erilaiset toimenpiteet hanketyypistä riippuen, joten asian kanssa tulee olla tarkkana.

Suosittelemme, ettei hanketta aloiteta ennen virallista ilmoitusta hakemuksen vireilletulopäivästä (ei edes omalla riskillä). Muutoinkin suosittelemme, että turhia riskejä aloittamisesta vältettäisiin.

HANKKEEN VIREILLETULON EDELLYTYKSET:

Hakemus ei kuitenkaan tule vireille, ennen kuin hakemuksessa on esitetty seuraavat yksilöidyt ja todenmukaiset tiedot ja liitetty seuraavat asiakirjat:

1) tuen hakija

2) hakemuksen kohteena oleva toimenpide tai hanke

3) toimenpiteen tai hankkeen kustannukset sekä niiden määrä ja rahoitus

4) haetun tuen määrä

5) yritystukea haettaessa liiketoimintasuunnitelma ja kehittämishanketukea haettaessa hankesuunnitelma

6) haettaessa tukea investointiin investointisuunnitelma

Kannattaa siis keskittyä täydellisen hakemuksen tekemiseen eikä turhaan jättää vaillinaisia hakemuksia!

Outokaira rahoittaa hankkeet pääsääntöisesti seuraavasti: Yleishyödylliset investoinnit 60 %:n tuella ja yritystuet 35 %:n tuella. Asiakkaiden hakemien kehittämishankkeiden rahoitusprosenttiksi on päätetty 80 %.

Outokairan on päättänyt, että 50 000 €:n ja sitä suurempia kehittämishankkeita (ei koske siis yritysten investointeja eikä yleishyödyllisiä investointeja) käsitellään kaksi kertaa vuodessa.  Vuodelle 2022 on päätetty tihentää näitä käsittelyaikoja siten, että hakemuksia tarkastellaan tammi-, maalis-, touko-, heinäkuun lopussa. Normaalisti tarkasteluajat ovat maaliskuun loppu ja syyskuun loppu. Näin saadaan vertailukelpoisia hankkeita käsittelyyn. Yhdistyksen hallitus voi linjata myös muita asioita, joten etukäteen yhteyden ottaminen on suositeltavaa. Tällaisia linjauksia on mm. se, ettei rakennuksen hankintaa tueta.

Yleishyödyllisissä investoinneissa kannattaa olla tarkkana toimenpiteiden valinnassa (eli numerot 7.2-7.6). Useimmat kylien investoinnit ovat kohtaa 7.4 Maaseudun palvelut. Moni on kuitenkin laittanut virheellisesti 7.2 Pieninfrastruktuurin luominen, parantaminen ja laajentaminen, joka koskettaa mm. vesihuoltohankkeita. Kannattaa siis varmistaa asia etukäteen. Jälkikäteen toimenpiteen korjaaminen teettää turhaa työtä, koska jo syötettyjä tietoja katoaa muutoksen myötä.)

Ennen sähköistä hakemista kannattaa tutustua ”paperiseen” hakemuslomakkeeseen, tarvittaviin liitteisiin ja etenkin hakuohjeeseen. Paperihakemuksen viimeiseltä sivulta löydät kattavan liiteluettelon mm. rakentamisessa tarvittavista asiakirjoista. Tämä helpottaa sähköistäkin hakua.

Hanketukihakemukset löydät tästä.

Yritystukihakemukset löydät tästä.

Sähköiseen Hyrrä hakemiseen pääset tästä.

Miten ideasta saadaan Outokairaan sopiva hanke? 

 1. Hakijalla on idea hankkeesta. Hakija ottaa yhteyttä Leader-toimistoon.
 2. Keskustellaan hankeidean rahoituskelpoisuudesta ja tarvittaessa neuvotaan hakijaa hakemuksen laatimisessa.
 3. Hakija tutustuu omatoimisesti hakulomakkeeseen, Meän Outokaira strategiaan sekä tarvittaessa säädöksiin.
 4. Hakija jättää sähköisen hakemuksen HYRRÄ-hakujärjestelmään. Hakijalle tulee erillinen ilmoitus siitä, että hakemus on tullut vireille. Kannattaa huomioida, että hakemuksen vireille tuleminen vaatii, että hakemuksessa on tietyt asiat, eli enää ei voi jättää tyhjää eli ns. blanco –hakemusta sisään ja sitten täydentää sitä. Hakemuksen voi jättää myös paperiversiona mutta emme suosittele sitä, sillä kaikkia asiat tulee jatkossakin tehdä sähköisesti.
 5. Hakemusta täydennetään pyydettäessä annetun määräajan kuluessa.
 6. Outokaira tuottamhan ry:n hallitus käsittelee hakemuksen, pisteyttää sen valintakriteereiden mukaisesti ja antaa lausunnon (=Leader ryhmän päätös) Lapin ELY-keskukselle. Lausunto voi olla myönteinen tai kielteinen. Kielteistä lausuntoa ELY-keskus ei voi muuttaa myönteiseksi. Myönteiseen lausuntoon ELY –keskus voi tehdä kielteisen päätöksen, mikäli hanke on lain ja asetusten vastainen.
 7. Lapin ELY-keskus tekee hankkeesta virallisen päätöksen.
 8. Hakija toteuttaa hankettaan hankesuunnitelman mukaisesti. Tarvittaessa hakija hakee hankkeeseen muutosta, mikäli hanke poikkeaa alkuperäisestä suunnitelmasta.
 9. Maksatuksen hakeminen: Hakijan kannattaa olla etukäteen yhteydessä Outokairan toimistosihteeriin. Hän voi neuvoa ja auttaa maksuhakemukseen liittyvissä asioissa. Maksuhakemus jätetään sähköisesti HYRRÄän. Maksua voi hakea useammassa erässä, hanketyypistä riippuen.
 10. Maksupäätös
 11. Rahat hakijan tilille.