HANKKEIDEN HAKEMINEN

Yritystuen hakeminen

Hankehaku on alkuvuonna 2023 tauolla rahoituskauden vaihtumisen vuoksi myös yritystukien osalta. Hakemuksia ei oteta vastaan. Hankkeita voi Outokairalta hakea näillä näkymin kesän korvilla 2023. Seuraa Outokairan tiedostusta, niin saat tietää, milloin haut aukeavat. Alta voit lukea tietoja ohjelmakauden 2014–2022 hankeprosessista yritystukien osalta. 

 

—-

 

Oheisena tiivistettyä tietoa yritystuesta:

 Investointitukea yritysten aineellisiin ja aineettomiin investointeihin

Investointitukea voidaan myöntää yritystoiminnan aloittamisen, laajentamisen ja kehittämisen edellyttämiin aineellisiin tai aineettomiin investointeihin.

Paikallisilla markkinoilla toimivalle yritykselle tukea voidaan myöntää vain, jos yrityksen voidaan arvioida tuotteillaan tai palveluillaan korvaavan alueen ulkopuolelta hankittavia tuotteita tai palveluita taikka täydentävän alueen tarjontaa ja palveluita silloin, kun toimivat yritykset eivät kohtuudella kykene vastaamaan kysyntään.

Investointien tukemisen edellytyksenä on merkittävä muutos (liikevaihdon, jalostusarvon tai tuloksen kasvu) yrityksen toiminnassa.

Leader tukeen tukikelpoinen yritys:

 • maaseudulla sijaitseva, pääsääntöisesti mikroyritys aloittaessaan, laajentaessaan tai kehittäessään toimintaansa, jossa on alle 10 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa (Leader -tukin on tarkoitettu pääsääntöisesti pieniin hankkeisiin ja pienille yrityksille)
 • maatalousyritys (maatila) ryhtyessään harjoittamaan tai harjoittaessaan muuta yritystoimintaa kuin maatalous. Maatalousyrityksen katsotaan laajentavan toimintaansa maatalouden ulkopuolelle, jos se ryhtyy maatilalla tai siltä käsin tuottamaan palveluja tai valmistamaan muita tuotteita kuin maataloustuotteita
 • keskisuuri yritys maataloustuotteiden jalostukseen ja kaupan pitämiseen.

Tukea voidaan myöntää

 • rakennuksen, rakenteen tai rakennelman suunnittelemisesta, rakentamisesta, laajentamisesta, korjaamisesta ja hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin.
 • yritystoimintaan tarvittavien koneiden ja laitteiden sekä aineettomien investointien hankintaan (tietokoneohjelmistojen hankkimiseen tai kehittämiseen, patenttien, käyttölupien tekijänoikeuksien ja tavaramerkkien hankkimiseen)

Korvausinvestointeja ei voida tukea. Investointitukea voidaan myöntää myös maatilojen maatalouden ulkopuoliseen yritystoimintaan.

Tuen taso

Tukea myönnetään enimmillään 35 % hyväksyttävistä arvonlisäverottomista kustannuksista. Minimi tuki on 2000 €.  Outokairan alueella pienin investointituki voidaan myöntää n. 6000€:n kustannusarvion hankkeeseen (alv 0). Investoinnin voi toteuttaa kahden vuoden aikana.

Seuraavia investointeja ei tueta:

 • traktorin hankinta
 • liikennealan investoinnit
 • puunkorjuun monitoimikoneen tai kuormaa kantavan metsätraktorin hankinta
 • käytössä olevan koneen tai laitteen korvaaminen uudella, ellei käyttöön oteta nykyteknologiaa tai kokonaan uutta teknologiaa taikka toimintaa olennaisesti laajenneta
 • energiakäyttöön tarkoitetun turpeen tuotantoon liittyvät invastoinnit
 • toisen yrityksen osakkeiden tai osuuksien tai liiketoiminnan hankinta tai toimenpide, jonka tarkoituksena on yrityksen omistajanvaihdoksen rahoittaminen; tukea voidaan kuitenkin myöntää sellaisten kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden hankintaan, jotka oikeuttavat hallitsemaan kehittämistukilain mukaan tukikelpoisessa yritystoiminnassa käytettävää toimitilaa
 • kiinteistön tai rakennuksen hankintaan julkisyhteisöltä, jollei hankinnan kohde ole ollut käyvän hinnan selvittämiseksi julkisesti myytävänä vähintään kahden kuukauden ajan tai sen hankintahinta perustu vähintään kahden myyjästä riippumattoman itsenäisen arvioijan käyvän hinnan arvioon
 • sisäpiirihankinnat (esim.lähisukulainen)

Käytettyjen koneiden ja laitteiden hankkiminen on myös mahdollista.  Siitä löytyy lisää tietoa ajantasaisesta lainsäädännöstä. Käytetyt koneet ovat kuitenkin mahdollisia vain sellaisissa hankkeissa, jotka ovat tulleet vireille 1.4.2017 tai sen jälkeen. Eli ”vanhoihin” päätöksiin ei voi hakea muutosta käytettyjen koneiden hankkimiseksi.

Yksittäisen yritysten kehittämishankkeita ei voida tukea (50 %:n tuki edellisellä kaudella). Yritysten yhteistä kehittämistä voi tehdä hanketuella yritysten koulutuksina tai yhteistyötoimenpiteenä. Yritysryhmähanke on hyvä kehittämisväline!

Vireilletulon edellytykset sekä linkki yritystukihakemuksiin (paperihakemus tai tutustuminen hakemukseen) löytyvät ”yleistietoutta hakemisesta” -kohdasta.

Hanketoimintaa ohjaavat erinäiset lait, asetukset ja ohjeet. Oheisena

Hankkeiden valintakriteerit

Outokaira tuottamhan ry on laatinut hankkeiden vertailua varten valintakriteerit. Osa kriteereistä on pakollisia, osa hankekohtaisia.

Haetut hankkeet pisteytetään Valintakriteerit taulukon perusteella. Tutustu valintakriteereihin ennen hakemuksen tekemistä.

Varaa riittävästi aikaa suunnitteluun! Hakeminen on tarkkuutta ja tietoa vaativaa puuhaa.