OHJEITA HANKETUEN HAKIJALLE

 

Hankkeen hakemisen yhteydessä sähköiseen Hyrrä-asiointipalveluun tulee toimittaa erilaisia liitteitä hanketyypin mukaan. Lisäksi kaikista yleishyödyllisistä hankkeista laaditaan hankesuunnitelma. Hankehakijan tulee myös valita hankkeelleen sopiva kustannusmalli ja maksutapa. Olemme koonneet tälle sivulle hanketukien hakijoille ohjeita, joihin kannattaa tutustua ennen hankkeen tietojen täyttämistä Hyrrään. Ohjeet koskevat niin yleishyödyllisiä kehittämishankkeita kuin investointihankkeita.

Sivua päivitetään sitä mukaan, kun lomakkeita ja muita materiaaleja julkaistaan Ruokaviraston sivuille.

 

 

Hankesuunnitelma ja hakemuksen liitteet

 

Kaikkien hanketukien hakijoiden tulee laatia hankesuunnitelma, joka jätetään Hyrrään liitteenä. Hankesuunnitelmassa kuvataan tarkasti, miten hanketta aiotaan toteuttaa. Hankkeesta voidaan tehdä takaisinperintöjä tai tukia jättää maksamatta, mikäli hanketta ei toteuteta hankesuunnitelman mukaisesti. Hankesuunnitelmaan voi kuitenkin myöhemmin tehdä muutoksia tarpeen mukaan, paitsi kertakorvaushankkeissa, joissa muutoksia voi tehdä vain aikatauluun, ei hankesuunnitelmaan. Muutoksista on kuitenkin aina keskusteltava ensin rahoittajan kanssa. Ota siis ensin yhteyttä meihin, niin katsotaan yhdessä, kuinka isosta muutoksesta on kyse.

Alle olevaan haitarivalikkoon on kerrottu hankesuunnitelman sisällön otsikot sekä hankehakemukseen tarvittavat liitteet yleishyödyllisissä hankkeissa. Klikkaa otsikkoa, niin pääset tutustumaan kuhunkin kohtaan tarkemmin. Mikäli hankehakemuksen laatimisessa tai liitteiden lisäämisessä Hyrrään ilmenee ilmenee ongelmia tai sinulla on kysyttävää näihin liittyen, voit olla yhteydessä meihin.

Hankesuunnitelman sisältö yleishyödyllisissä hankkeissa
 • Hankkeen julkinen tiivistelmä
 • Hakijan esittely ja hankkeen resurssit
 • Hankkeen tarve, tausta, kohderyhmä, hyödynsaajat ja toteutusalue
 • Hankkeen laajempi viitekehys
 • Hankkeen toteutus, aikataulu ja riskit
 • Hankkeen tavoitteet, tulokset, vaikutukset sekä seuranta ja raportointi
 • Hankkeen viestintä
 • Toiminnan jatkaminen ja tuen kohteen ylläpitosuunnitelma
 • Ympäristö- ja ilmastovaikutusten huomiointi ja kestävän kehityksen edistäminen.
 • Vain koulutus- ja tiedonvälityshankkeissa: Kuvaa henkilöstön tai koulutuksen toteuttajan valmiuksia, ammattitaitoa ja pätevyyttä hankkeen aiheeseen liittyen. Kuvaa lisäksi henkilöstölle tarjottavaa säännöllistä koulutusta hankkeen tehtävien hoitamiseen liittyen.
 • Vain maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinneissa: Kerro markkinasta, kilpailutilanteesta ja kilpailijoistasi.
 • Lisäkysymys hankkeille, jotka edistävät vesienhoitosuunnitelmien tavoitteiden toteutumista: Ilmoita, minkä alueen vesienhoitosuunnitelman tavoitteita hanke edistää.

 

Käytä yllä lueteltuja otsikkoina hankesuunnitelmassasi. Hankesuunnitelman voi laatia Word-tiedostolle.

Hankehakemuksen liitteet
 • Selvitys taloudellisesta tilanteesta, esim. tilinpäätösasiakirjat. Tarvittaessa kertokaa hankesuunnitelmassa, miten hankkeen välirahoitus on tarkoitus hoitaa (tuki maksetaan jälkikäteen)
 • Pöytäkirjanote siitä yhdistyksen, yhdistyksen tai muun organisaation hallituksen kokouspöytäkirjasta, jossa hankkeesta ja sitä koskevasta tukihakemuksesta on päätetty
 • Hankkeen eritelty kustannusarvio: hankkeen kustannusten muodostuminen täytyy käydä ilmi sellaisella tarkkuudella, että hintatasoa pystytään arvioimaan
 • Arvio vastikkeettomasti tehtävän työn laadusta ja määrästä (lomake 2023AVT)
 • Selvitys kustannusten kohtuullisuudesta: riittävä määrä tarjouksia tai muu selvitys vähintään 3000 euron suuruisista hankinnoista.
 • Selvitys arvonlisäveron hyväksyttävyydestä hankkeessa: jos hakija ei ole ALV-velvollinen, tuloste YTJ:stä käy hyvin

 

Investointihankkeissa lisäksi soveltuvin osin:

 • Pääpiirustukset (asema-, pohja-, julkisivu- ja leikkauspiirrokset)
 • Rakenne-, LVI-, sähkö- ja muut erikoissuunnitelmat, joilla on merkitystä hyväksyttävien kustannusten arvioinnissa
 • Rakennusselostus (suositus: Talo-nimikkeistön mukaan eriteltynä)
 • Rakennusselostukseen perustuva eritelty kustannusarvio tai -laskelma, joka laaditaan rakennusalalla yleisesti käytössä olevin menetelmin. Huom: on erittäin suositeltavaa käyttää rakennusalan ammattilaista kustannusarvion laadintaan!
 • Jäljennökset mahdollisesti tarvittavista viranomaisluvista toimenpide- tai rakennuslupa

 

Jos investoinnin kohde ei ole hakijan omistuksessa, tulee liitteenä olla myös vuokra- tai hallintasopimus, josta ilmenee omistajan suostumus toimenpiteeseen. Vuokraoikeus tulee olla kirjattuna Maanmittauslaitoksella. Huomaathan, että tukea saaneella investoinnilla on pysyvyysvelvoite eli investoinnin tulee olla siinä käytössä, mihin tuki on myönnetty, hankepäätöksessä määritellyn ajan verran. Aika voi vaihdella viidestä vuodesta aina 10 vuoteen tuen viimeisen erän maksamisesta (loppumaksusta). Vuokra- tai hallintasopimuksen tulee olla voimassa vähintään pysyvyysvelvoitteen ajan

 

 

Kustannusmallin ja maksutavan valinta

 

Hanketta hakiessa Hyrrässä tulee hankkeelle valita kustannusmalli ja tuen maksutapa. Näitä valintoja ei hakija itse voi myöhemmin muuttaa. Tuen myöntävä viranomainen (ELY-keskus) tekee kuitenkin lopullisen päätöksen käytettävästä kustannusmallista ja maksutavasta. Kustannusmallit ja maksutavat vaihtelevat hanketyypeittäin.

Valittavissa olevat kustannusmallit:

 • laskennalliset kustannukset 19 %,
 • laskennalliset kustannukset 40 % tai
 • tosiasialliset kustannukset.

 

Osassa hanketyyppejä kustannusmallia ja tuen maksutapaa ei voi valita, vaan ne on ennalta määritelty. Yleishyödyllisissä investointihankkeissa ei ole mahdollista valita laskennalliset kustannukset 19 % tai 40 % -kustannusmalleja, vaan kustannusmalliksi on valittava tosiasialliset kustannukset.

Tosialliset kustannukset -kustannusmallissa kaikista hankkeen maksuun haettavista kustannuksista toimitetaan tositteet kuten laskut, maksukuitit ja hintaselvitykset maksuhakemuksen liitteenä.

Laskennalliset kustannukset -kustannusmalleissa osa hankkeessa syntyvistä kuluista katetaan välillisinä kustannuksina, eikä näistä tarvitse tällöin toimittaa kuitteja tai muita tositteita maksuhakemusten yhteydessä.

Tutustu kustannusmalleihin alla olevan haitarivalikon avulla. Klikkaa otsikkoa, niin pääset tutustumaan kuhunkin kohtaan tarkemmin.

Laskennalliset kustannukset 19 %

Laskennalliset kustannukset 19 % -kustannusmallissa hankkeessa hyväksytään välillisinä kustannuksina 19 % hankkeen hyväksyttävistä henkilöstökustannuksista ja ostopalveluista. Välillisiin kustannuksiin sisältyvät:

 • hankehenkilöstön matkakustannukset
 • toimitilakustannukset
 • kone- ja laitekulut
 • ohjelmistokulut
 • toimistokulut
 • koulutuskulut
 • työterveyskulut
 • hankkeen tarjoilukustannukset (esim. ohry-kokousten tarjoilut)

 

Muut hankkeen hyväksyttävät kustannukset korvataan tosiasiallisesti aiheutuneisiin ja maksettuihin tukikelpoisiin kustannuksiin perustuen kuitteja vastaan. Tämän kustannusmallin kohdalla esimerkiksi toimitilakustannuksia tai hankehenkilöstön matkakustannuksia ei tarvitse maksuhakemuksen yhteydessä todistaa kuitein.

Laskennalliset kustannukset 40 %

Laskennalliset kustannukset 40 % -kustannusmallissa hankkeessa hyväksytään välillisinä kustannuksina 40 % hankkeen hyväksyttävistä palkkakustannuksista. Välillisiin kustannuksiin sisältyvät kaikki muut hankkeen kustannukset kuin henkilöstökustannukset. Välillisiä kustannuksia ei tarvitse todentaa maksuvaiheessa kuitein tai tosittein.

Tosiasialliset kustannukset

Tosiasialliset kustannukset -kustannusmallissa kaikista hankkeen maksuun haettavista kustannuksista toimitetaan tositteet (laskut, maksukuitit) maksuhakemuksen liitteenä.

Hankkeessa syntyvät palkkakustannukset

Hankkeessa syntyvien palkkakustannusten osalta tulee ottaa huomioon, ettei tällä rahoituskaudella tarvitse ilmoittaa erikseen palkan sivukuluja, vaan Hyrrä laskee automaattisesti 39 % palkkasummasta hankkeen kustannuksiin. Tällä osuudella tulee kattaa kaikki palkan sivukulut, loma-ajan palkat ja lomarahat. Näistä ei siis tarvitse enää toimitta tositteita maksuhakemusten yhteydessä.

Kun laadit hankkeen kustannusarviota, merkitse palkkoihin työssäoloajan palkka ilman loma-ajan palkkaa, lomarahaa ja palkan sivukuluja. Hyrrä laskee automaattisesti 39 % työssäoloajan palkasta loma-ajan palkkaan, lomarahaan ja lakisääteisiin sivukuluihin. Loma-ajan palkkaa ja lomarahaa ei enää makseta erikseen loppumaksun jälkeen, sillä ne sisältyvät laskennallisesti hyväksyttyyn määrään.

 

 

Valittavissa olevat maksutavat

 

 • kustannusperusteinen maksutapa (kuitit toimitettava) tai
 • tuotosperusteinen maksutapa (kertakorvaus, ei kuitteja, osoitettava valmis tuotos kuten pitkospuut, uusi vesikatto, kyläradioselvitys, video tms.).

 

Suosittelemme tuotosperusteisen maksutavan eli kertakorvauksen valintaa vain silloin, kun hankkeessa on jokin selkeä tavoite tai tavoitteita, joiden toteutuminen on helposti todennettavissa. Lisäksi tällaisissa hankkeissa on oltava varmuus, että hanke toteutuu suunnitelman mukaisesti. Hankkeen tuki Leader-rahoitteisessa kertakorvaushankkeessa voi olla enintään 180 000 euroa. Muista myös, että tuotosperusteiseen maksutavassa ei voi hakea muutosta hankkeen sisältöön jälkikäteen. Hankkeen toteuttamisaikaan voi hakea muutosta perustelluista syistä.

Tuotosperusteinen maksutapa ei ole vielä valittavissa Hyrrässä, vaan se tullee käyttöön syksyllä 2023. Sivujamme päivitetään tältä osin myöhemmin.

Liity jäseneksi

  Haluan liittyä:

  ×
  Siirry sisältöön