YRITYSTUET

 

Rahoituskauden 2023–2027 tukia voi jälleen hakea Hyrrä-asiointipalvelussa. Voit tällä sivustolla sekä tukimuotoja esittelevillä alasivuilla tutustua tarkemmin siihen, mihin tukea voi saada ja millaiset toimijat tukea voivat hakea.

Tuenhaussa maltti on valttia. Hanke tulee suunnitella huolellisesti ennen hakemuksen täyttämistä ja lähettämistä. Tutustu aina ensin Ylpeästi etheenpäin! -strategiaamme ja ota sitten yhteyttä meihin, niin jutellaan hankeideastasi.

Tutustu tällä sivulla Outokairan Leader-yritystukiin. Alla olevien painikkeiden kautta voit myös siirtyä lukemaan suoraan haluamastasi tukimuodosta.

 

Yleistietoa hakemisesta Yritystuet Hanketuet Miten ideasta hankkeeksi? Tuensaajalle

 

Outokairan myöntämät yritystuet

 

Outokaira tukee Tornion, Ylitornion ja Pellon alueen yrityksiä heidän aineellisissa ja aineettomissa investoinneissaan sekä yritystoiminnan kehittämisessä. Rahoituskaudella 2023–2027 käytössä on useita uusia yritystukimuotoja, joihin voit tutustua tällä sivulla. Leader-tukea voi saada kustannusarvioltaan enintään 100 000 euron hankkeisiin. Tukea saavien yritysten tulee olla mikroyrityksiä. Yritystuet ovat harkinnanvaraisia tukia.

Kun sinulla on mielessäsi jokin strategiaamme istuva investointikohde tai kehittämistarve, ota meihin yhteyttä, niin katsotaan yhdessä, millaista tukea voit ideasi toteuttamiseen saada!

Tutustu hallituksemme linjaamiin yritystukien valintakriteereihin. Erikseen on linjattu valintakriteerit myös pienistä yritysten käynnistämis- ja kehittämistuista.

Yksityiskohtaiset tukimuotojen esittelyt löydät Ruokaviraston sivuilta: www.ruokavirasto.fi/yritystuet.

 

Outokairan hakujaksojen päättymispäivät:

 • 31.01.2024
 • 15.03.2024
 • 15.05.2024
 • 30.06.2024
 • 15.09.2024
 • 31.10.2024
 • 15.01.2025

Uusi hakujakso alkaa aina siitä, mihin edellinen päättyy. Otamme siis hakemuksia vastaan ympäri vuoden, mutta käsittelemme niitä hakujaksoittain.

Leader-hanketoimintaa ohjaavat erinäiset lait, asetukset ja ohjeet. Tutustu halutessasi myös näihin:

 

EU-rahoituskaudella 2023–2027 yritystuet jakautuvat seuraavasti. Pääset siirtymään tarkempiin tietoihin kuvauksen perässä olevan painikkeen avulla. Tiedot löydät myös selaamalla tätä sivua alaspäin.

 • Yritystoiminnan käynnistystuki: asiantuntijapalveluita yritystoiminnan käynnistämiseksi, toteutettavuusselvityksiin sekä kaluste- ja pienhankintoihin, tietojärjestelmiin ja perustamiskustannuksiin.
  Käynnistystuet
 • Yritystoiminnan kehittämistuki: asiantuntijapalveluihin ja selvityksiin, joiden lopputulemana on innovointia, tuotekehitystä ja parempaa kilpailukykyä.
  Kehittämistuet
 • Yrityksen investointituki: yrityksen erilaisiin investointeihin kuten rakentamiseen, koneisiin, patentteihin, ohjelmistoihin jne. Osa-aikaisille ja päätoimisille yrittäjille, tukiprosentti maksimissaan 40 %.
  Investointituki

 

Outokairan hallitus on linjannut yrityshankkeisiin liittyen seuraavaa:

 • Yritystoiminnan suunnitteluun (kehittämistuki) voidaan myöntää 1 000 euron kertakorvauksena tuki vain silloin, jos veloituksetonta neuvontaa ei ole alueella saatavissa tai jos toimiala vaatii erityisosaamista.
 • Rakennuksen ja tontin hankintaan on mahdollista saada tukea enintään 40 % tuella. Tukiprosentti määräytyy mm. alueen mukaan. Rakennuksen ja tontin hankintaa tuetaan vain hankkeissa, joissa työllistävyys on merkittävää, vähintään 2 htv.
 • Harvaan asutun ja ydinmaaseudun mikroyrityksille myönnettävää 30 % energiatukea voi hakea Outokairan kautta 15.9.2024 päättyvässä hakujaksossa. Hakuun on varattu määrärahoja 50 000 euroa siten, että yhden hankkeen kustannusarvio voi olla enimmillään 30 000 euroa. Tämän jälkeen käyttämättömät varat vapautuvat muuhun toimintaan. Vuoden 2025 linjauksesta päätetään vuoden 2024 kokemusten perusteella.

 

Tutustu myös Lapin ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien yhdessä laatimiin Lapin maaseudun yritystukien linjauksiin rahoituskaudelle 2023–2027Linjauksista saatat löytää monta vastausta omaa investointia tai kehittämistoimea koskevaan kysymykseesi!

 

Outokairan aluerajoitukset yritystuissa:

 • Oheisesta Outokairan aluekartasta näet rajauksen 30 % ja 40 % yritystuen välillä Outokairan alueella. Yritykset voivat saada 40 % tukea harvaan asutulla ja ydinmaaseudulla. Muulla Outokairan tukikelpoisella alueella (kaupungin kehysalue, kaupungin läheinen maaseutu) yritystukea voi saada enintään 30 %. Alueet on eroteltu kartassa paksulla mustalla viivalla.
 • Tarkemman kartan zoomattavassa muodossa löydät yleistietoa rahoituksesta ja hakemisesta -sivulta.

 

Pääset tutustumaan tarkemmin kuhunkin tukimuotoon joko selaamalla sivua alaspäin tai klikkaamalla luettelon otsikkoa. Tällöin pääset siirtymään sivulla suoraan tukimuodon kuvauksen kohdalle.

Ohessa havainnollistava taulukkokuva Leader-yritystuista yrittäjän näkökulmasta. Mihin kategoriaan sinä kuulut?

 

Outokairan yritystukitaulukko.

 

Yritystoiminnan käynnistystuki

 

Outokairalta voi saada rahoitusta yritystoiminnan käynnistykseen. Tukeen ovat oikeutettuja niin maatilat kuin maaseutuyritykset. Käynnistystukea voi saada asiantuntijapalveluihin, toteutettavuusselvityksiin sekä kaluste- ja pienhankintoihin, tietojärjestelmiin ja perustamiskustannuksiin.

Käynnistystuki jakautuu seuraavasti:

 • Yrittämisen kokeilu, kertakorvaus 2 500 €
 • Maatalouden kokeilu, kertakorvaus 2 500 € / 5 000 € / 7 500 €
 • Omistajanvaihdoksen suunnittelu, kertakorvaus 5 000 €
 • Osa-aikainen yrittäminen, kertakorvaus 5 000 €
 • Päätoiminen yrittäminen, kertakorvaus 7 500 €

 

Yrittämisen kokeilu. Oletko miettinyt mahdollisuutta kokeilla omia siipiä ja perustaa oma yritys? Yrittämisen kokeilutuki on sinulle sopiva tukimuotoa! Kokeilutukea voidaan myöntää henkilölle, jolla ei vielä ole y-tunnusta. Kokeilu on kestoltaan enintään 4 kuukautta. Tuen kohderyhmänä ovat työttömät, palkansaajat, opiskelijat ja nuoret, jotka haluavat kokeilla yrittäjyyttä. Kokeilun myötä selviää, onko tuen hakijasta yrittäjäksi, riittävätkö hänen tietonsa ja taitonsa sekä onko palveluille ja tuotteille kysyntää tai markkinoita.

Kokeilutukea voidaan käyttää toimitilojen ja laitteiden vuokriin, aineisiin ja tarvikkeisiin, käyttömaksuihin, matkoihin sekä koulutuksen, valmennuksen, asiantuntijaosaamisen ja tiedon hankkimiseen. Tukea ei voida käyttää pienhankintoihin. Tuen suuruus on 2 500 €. Kyse on vakioidusta kertakorvauksesta, joka voidaan myöntää samalle tuenhakijalle kerran rahoituskauden aikana. Tuki maksetaan kokeilun toteuttamisen jälkeen.

Maatalouden kokeilu. Oletko miettinyt uusien tuotantomenetelmien tai tuotteiden kehittelyä maatilallasi? Haluaisitko kokeilla uusia markkinakanavia tuotteillesi? Maatalouden kokeilutuen avulla tämä on mahdollista! Maatalouden kokeilutukea voidaan myöntää toimiin, joihin varsinaisia maatalouden tukia ei voida myöntää. Tuki on tarkoitettu ensimmäistä kertaa kokeiltavaan maataloustoimintaan tai olemassa olevan maataloustoiminnan monipuolistamiseen. Kokeilun päämääränä on tuottaa kehitettävään ideaan liittyvää merkittävää uutta tietoa. Kokeilu saa myös epäonnistua eli sen ei tarvitse johtaa jatkoinvestointeihin tai -kehittämiseen.

Maatalouden kokeilutukea voidaan käyttää esimerkiksi asiantuntijapalveluihin, aineisiin ja tarvikkeisiin sekä vuokriin. Kokeilun kohteena voivat olla esim. uudet kasvit, viljelymenetelmät ja tuotantotavat kotieläintuotannossa sekä uusien myyntikanavien ja työmenetelmien etsintä. Tuen suuruus on kertakorvauksena joko 2 500 €, 5 000 € tai 7 500 €. Tuki maksetaan kokeilun toteuttamisen jälkeen. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että maatila ei ole kokoluokaltaan mikroyritystä suurempi. Tuettavasta yritystoiminnasta tavoiteltavan vuosittaisen liikevaihdon tulee olla vähintään 15 000 euroa.

Omistajanvaihdoksen suunnittelu. Onko tullut aika tehdä yrityksen sukupolvenvaihdos? Suunnitteletko uuden yrityksen ostamista? Kannattaa hakea tukea omistajanvaihdoksen suunnitteluun! Omistajanvaihdoksen suunnittelutukea voidaan myöntää samalle hakijalle kerran rahoituskaudella 2023–2027. Hakijalla ei tarvitse olla y-tunnusta, eikä varsinaisen yrityskaupan tarvitse toteutua hankeaikana. Ostettavan yrityksen tulee sijaita ydin- tai harvaan asutulla maaseudulla, mutta hakija voi tulla harvaan asutun tai ydinmaaseudun ulkopuolelta. Tukea myönnetään ostoa suunnittelevalle asiantuntijapalveluiden hankintaa, kuten yrityksen hinnan määritykseen, yrityskauppaneuvotteluihin, rahoituksen suunnitteluun, verotukseen liittyviin asioihin ja kauppakirjojen valmisteluun.

Omistajanvaihdoksen suunnittelutuki edellyttää hankesuunnitelman, josta käy ilmi hankkeen työpaketit ja niiden kustannusarviot. Tukea voidaan myöntää 5 000 euroa vakioituna kertakorvauksena samalle tuen hakijalle kerran rahoituskauden aikana.

Osa-aikainen yrittäminen. Haluatko alkaa osa-aikaiseksi yrittäjäksi tai kokeilla sesonkiluonteista yrittämistä? Osa-aikaisen yrittämisen käynnistystukea voi saada yrittäjä, jolla on y-tunnus ja joka tekee 10–35 työtuntia viikossa tai toimii yrittäjänä sesonkiluonteisesti. Osa-aikaisessa yrityksessä tavoitteena on vähintään 10 000 € liikevaihto. Osa-aikaisen yrittämisen käynnistystuki on tarkoitettu ensisijaisesti ulkopuolisten asiantuntija- ja neuvottelupalveluiden hankintaa, mutta hanke voi sisältää myös kone- ja tilavuokria, pienhankintoja ja kokeilussa käytettäviä aineita ja tarvikkeita. Hankittavat asiantuntijapalvelut voivat olla esimerkiksi sparrausta, tuotekehitystä tai tutkimuksia.

Osa-aikaisen yrittämisen käynnistystuki edellyttää hankesuunnitelman, josta käy ilmi hankkeen työpaketit ja niiden kustannusarviot. Tukea voidaan myöntää 5 000 euroa vakioituna kertakorvauksena samalle tuen hakijalle kerran rahoituskauden aikana.

Osa-aikaisen yrittämisen tukea ei voi saada sivutoimiseen yrittäjyyteen. Sivutoimisessa yrittäjyydessä henkilö on kokoaikaisessa palkkatyössä, mutta tekee yritystoimintaa sivutoimisesti. Jos olet hakenut osa-aikaisen yrittämisen tukea, et voi hakea päätoimisen yrittämisen tukea, vaan tuet sulkevat toisensa pois. 

Päätoiminen yrittäminen. Haluatko alkaa päätoimiseksi yrittäjäksi ja elättää yrittäjyydellä itsesi? Päätoimisen yrittämisen käynnistystukea voi saada yrittäjä, jolla on y-tunnus, YEL sekä valmis liiketoimintasuunnitelma. Yrittäjän tavoitteena on vähintään 15 000 € liikevaihto sekä yrittäjän toimeentulo. Päätoimisen yrittämisen käynnistystuki on tarkoitettu ensisijaisesti ulkopuolisten asiantuntija- ja neuvottelupalveluiden hankintaa, mutta hanke voi sisältää myös kone- ja tilavuokria, pienhankintoja ja kokeilussa käytettäviä aineita ja tarvikkeita. Hankittavat asiantuntijapalvelut voivat olla esimerkiksi sparrausta, tuotekehitystä tai tutkimuksia. Päätoimisen yrittämisen käynnistystukea voi hyödyntää yhdessä starttirahan kanssa. Tukea ei kuitenkaan voida myöntää, jos hakijalle on myönnetty tukea osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistämiseen. Tukea voidaan myöntää 7 500 euroa vakioituna kertakorvauksena samalle tuen hakijalle kerran rahoituskauden aikana.

 

Yritystoiminnan kehittämistuki

 

Outokairalta voi saada rahoitusta yritystoiminnan kehittämiseen, johon edellisellä ohjelmakaudella ei ole Leader-tukea saanut. Tukea on saatavilla niin yritystoiminnan suunnitteluun, yritystoiminnan aloittamiseen kuin olemassa olevan yritystoiminnan kehittämiseen.

Kehittämistuki jakautuu seuraavasti:

 • Yritystoiminnan suunnittelu, kertakorvaus 1 000 €
 • Yritystoiminnan aloittaminen, kertakorvaus 2 000 €
 • Yritystoiminnan kehittäminen, kertakorvaus 3 000 €

 

Yritystoiminnan suunnittelu. Suunnitteletko yritystoiminnan aloittamista? Haluaisitko selvittää yritystoimintasi edellytyksiä tai testata liikeideaasi? Yritystoiminnan suunnittelutuki saattaa tulla kohdallasi kyseeseen! Yritystoiminnan suunnittelutuki on tarkoitettu yritystoimintaa suunnittelevalle henkilölle, tuen saaminen ei edellytä y-tunnusta. Tuen avulla voi esimerkiksi selvittää yritystoiminnan lähtötilannetta tai edellytyksiä ja testata hakijan liikeideaa. Tukea voi saada 1–2 päivän asiantuntijapalveluihin.

Koska tuen tarkoituksena on selvittää, mitä yrittäjyys oikeastaan on, ei tukea käytännössä voi saada, jos hakijalla on joskus ollut y-tunnus. Tukea voidaan myöntää 1 000 euroa vakioituna kertakorvauksena samalle tuen hakijalle kerran rahoituskauden aikana. Outokairan hallitus on linjannut, että tukea myönnetään vain silloin, jos veloituksetonta neuvontaa ei ole alueella saatavissa tai jos toimiala vaatii erityisosaamista.

Yritystoiminnan aloittaminen. Onko sinulla jo y-tunnus ja oletko aloittamassa yritystoimintaa? Voit ehkä saada yritystoiminnan aloittamistukea! Yritystoiminnan aloittamistuki on tarkoitettu käynnistys- tai investointituen hakemisen valmisteluun sekä aloittelevalle että jo toiminnassa olevalle yritykselle. Tätä tukea voi siis hyödyntää seuraavien tukihakujen suunnitteluun oikein ketjutettuna!

Hakija voi saada tukea liiketoimintasuunnitelman laatimisen sparraamiseen sekä seuraavien tukihakujen valmisteluun. Tukea voi saada 2–3 päivän asiantuntijapalveluihin. Tukea voidaan myöntää 2 000 euroa vakioituna kertakorvauksena samalle tuen hakijalle kerran rahoituskauden aikana.

Yritystoiminnan kehittäminen. Oletko jo yritystoimintasi vakiinnuttanut yrittäjä, joka haluaa kehittää toimintaansa edelleen? Tässä saattaisi olla tukimuoto sinulle! Yritystoiminnan kehittämistukea myönnetään toimintansa jo vakiinnuttaneelle yritykselle, joten tukimuoto ei tule kyseeseen heti käynnistystuen jälkeen. Tavoitteena tuessa on yrityksen kehittämisen sparraaminen.

Tukea voi saada 3–4 päivän asiantuntijapalveluihin. Tukea voidaan myöntää 3 000 euroa vakioituna kertakorvauksena samalle tuen hakijalle enintään kolme kertaa rahoituskauden aikana.

 

Yrityksen investointituki

 

Outokairalta voi saada rahoitusta yritysten aineellisiin ja aineettomiin investointeihin. Investointitukea on saatavilla alueen mikroyritysten erilaisiin investointeihin kuten:

 • toimitilojen rakentamiseen, laajentamiseen tai korjaamiseen,
 • toimitilojen hankkimiseen (huomioitava Outokairan omat linjaukset),
 • koneisiin ja kalustoihin,
 • patentteihin,
 • valmistusoikeuksiin sekä
 • tietokoneohjelmistoihin.

 

Tukea voidaan myöntää sellaiseen yrityksen investointiin, jolla on olennaista merkitystä yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle. Investointitukea voivat saada niin käynnistymisvaiheessa olevat kuin toimintansa jo vakiinnuttaneet yritykset. Haetun investointituen tulee olla Outokairan strategian mukainen. Investoinnin tukiprosentti on maksimissaan 40 %. Tukiprosenttiin vaikuttaa yrityksen sijainti alueella sekä toimiala. Aluerajoituksiin voit tutustua yleistietoa rahoituksesta ja hakemisesta -sivulla.

Tällä EU-rahoituskaudella yritykset voivat saada Leader-ryhmältä myös tukea energiainvestointeihinsa. Tukea on saatavilla esimerkiksi energiamuodon vaihtamiseen uusiutuvaan energiaan, yrityksen uusiutuvan energian käytön lisäämiseen sekä energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseen. Energiatuessa ei edellytetä muiden investointitukien tavoin yritystoiminnan laajentamista. Tuki on saatavilla vain päätoimiseen yritystoimintaan. Tuki kohdistuu vain ydinmaaseudulle sekä harvaan asutulle maaseudulle (aluerajoitukset: www.outokaira.fi/yleistietoa-hakemisesta). Energiainvestoinneissa tukiprosentti on 30 % kokonaiskustannuksista.

 

Seuraavia investointeja ei tueta:

 • eläinten hankinta
 • traktorin tain muun maatalouden alkutuotantoon tarkoitetun koneen tai laitteen hankinta
 • liikennealan investoinnit
 • puunkorjuun monitoimikoneen tai kuormaa kantavan metsätraktorin hankinta sekä muun vastaavan koneen tai laitteen hankinta
 • käytössä olevan koneen tai laitteen korvaaminen uudella, ellei yritystoimintaa olennaisesti laajenneta, yrityksen teknologinen taso investoinnin vaikutuksesta merkittävästi parane taikka oteta käyttöön korkeampaan ympäristönsuojelulliseen tasoon johtavia tekniikoita
 • energiakäyttöön tarkoitetun turpeen tuotantoon liittyvät investoinnit
 • toisen yrityksen osakkeiden tai osuuksien taikka liiketoiminnan hankinta. Tukea voidaan kuitenkin myöntää sellaisten kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden hankintaan, jotka oikeuttavat hallitsemaan kehittämistukilain mukaan tukikelpoisessa yritystoiminnassa käytettävää toimitilaa.
 • investointi, jonka tarkoituksena on ainoastaan toimitilojen tarjoaminen vuokralle
 • kiinteistön tai rakennusten hankinta julkisyhteisöltä, ellei kohteen arvoa ole määritelty markkinaehtoisesti ulkopuolisen asiantuntijan toimesta ja hankintaa tehdään markkinaehtoisesti
 • kokonaisteholtaan yli kahden megawatin uusiutuvan energian tuotannollisia investointeja
 • aurinko- ja tuulivoimaloita
 • koneurakoinnin maansiirtokoneita.
Liity jäseneksi

  Haluan liittyä:

  ×
  Siirry sisältöön